rok akademicki 2016/2017

Posiedzenie Rady Naukowej CEW UMCS

7 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej UMCS. Obradom przewodniczyła Prorektor ds. Kształcenia UMCS, Przewodnicząca Rady Naukowej CEW UMCS, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, przedstawiciele poszczególnych Wydziałów UMCS. Podczas posiedzenia Dyrektor CEW UMCS, prof. dr hab. Walenty Baluk złożył sprawozdanie z działalności Centrum za okres 9 czerwiec 2016 – 7 listopad 2016. Rada Naukowa CEW UMCS oceniła pozytywnie i przyjęła sprawozdanie. Dyrektor CEW UMCS wystąpił również z wnioskiem o nadanie Medalu św. Cyryla i Metodego prof. dr. hab. Janowi Orłowskiemu.

Profesor dr hab. Jan Orłowski urodził się 23 stycznia 1932 r. we wsi Wola Szczygiełkowa w powiecie kieleckim. W roku 1953 ukończył liceum pedagogiczne w Bodzentynie. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na kierunku Filologia Rosyjska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, które ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1957. Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach licealnych w Kraśniku i Lublinie oraz w II lubelskim Studium Nauczycielskim. W roku 1967 rozpoczął pracę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako wykładowca historii literatury rosyjskiej i związał swoją drogę naukową z naszą Uczelnią W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a już cztery lata później stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1986. Do czasu przejścia na emeryturę w roku 2002 pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze na Wydziale Humanistycznym UMCS – kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz prodziekana Wydziału Humanistycznego. W swojej pracy naukowej prof. dr hab. Jan Orłowski poświęcał się głównie badaniu dziejów polsko-rosyjskich związków literackich, a w ostatnich latach odkrywaniu twórczych inspiracji polskiej kultury w poezji rosyjskiej (Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz). Tej problematyki dotyczy większość jego licznych publikacji naukowych, m.in. książek: Niekrasow w Polsce, Aleksy K. Tołstoj, Z dziejów polsko-rosyjskich związków kulturalnych, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polscei in. Za osiągnięcia w pracy badawczej profesor Jan Orłowski siedmiokrotnie był laureatem nagrody naukowej Ministra Edukacji Narodowej.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dalszej części posiedzenia omówiono plany działalności CEW UMCS.