rok akademicki 2012/2013

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CEW nowej kadencji.

Wpisany przez Targońska Barbara 11 czerwiec 2013

11 czerwca 2013 roku, w Centrum Europy Wschodniej UMCS odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CEW nowej kadencji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziałów UMCS, Dyrektor CEW oraz Przewodnicząca Rady – Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor ds. Kształcenia UMCS. Na spotkaniu członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum w ostatnim okresie oraz wyrazili swa aprobatę dla przyszłościowych planów naukowo-rozwojowych. Ponadto, Rada Naukowa jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie udzielenia nagród dla dwóch osób, których działalność w sposób wymierny przyczyniła się do rozwoju CEW: prof. dr hab. Stanisławowi Chibowskiemu i Martinowi Panasiukowi. Nagrodą honorową Centrum Europy Wschodniej UMCS jest medal Św. Św. Braci Cyryla i Metodego Nauczycieli Słowian.

 

Chrześcijaństwo a Islam we współczesnej Europie

Wpisany przez Targońska Barbara 04 czerwiec 2013

W dniu 7 czerwca 2013 roku, w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt.: Chrześcijaństwo a Islam we współczesnej Europie. (Region Wschodnioeuropejski). Słowo powitalne do uczestników seminarium wygłosił JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Część referatów rozpoczęła niezwykle ciekawym wykładem historycznym pt. New martyrs on Balkan Peninsula during the Othoman Rule, profesor Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach Eleni Oikonomou. Następnie prelekcję Element wyznaniowy w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim wygłosiła dr Justyna Olędzka z Uniwersytetu Białostockiego. Seminarium zakończył ks. dr Adam Wąs z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykładem Dawah a procesy islamizacyjne w Europie. Wybrane zagadnienia. Całość seminarium prowadził ks. dr Aleksy Kucy.

 

 

Dni Lubelskiej Wyżyny IT

Wpisany przez Targońska Barbara 15 maj 2013

W dniach 14 i 15 maja 2013 r. w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja Dni Lubelskiej Wyżyny IT pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Prezydenta Miasta Lublina oraz Rektora UMCS. Wydarzenie to było owocem partnerskiej współpracy środowiska akademickiego, władz samorządowych miasta Lublin oraz przedsiębiorców Wschodniego Klastra ICT. Celem jego było wskazanie technologii informatycznych, jako jednego z głównych kierunków rozwoju gospodarki regionu lubelskiego. Dodatkowo Dni Lubelskiej Wyżyny IT wzbogacone były w wystawy, pokazy technologii, konkursy, prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne. Ze strony Centrum Europy Wschodniej UMCS w konferencji uczestniczyła mgr Barbara Targońska.

Wizyta na Ukrainie - kwiecień 2013

Wpisany przez Targońska Barbara 14 kwiecień 2013

W kwietniu 2013 roku delegacja UMCS w składzie JM Rektor prof. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Politologii prof. Grzegorz Janusz i prof. Walenty Baluk złożyli oficjalną wizytę w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. W trakcie spotkania z JM Rektorem Leonidem Huberskim zostały omówione kwestie praktycznej realizacji podpisanej rok wcześniej umowy ramowej. W obecności Rektorów doszło do zawarcia porozumienia o współpracy między Wydziałem Politologii UMCS a Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki....>

Wykład Otwarty Mirosława Bienieckiego

Wpisany przez Targońska Barbara 29 marzec 2013
W dniu 4 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a)  odbył się Wykład Otwarty pt.  Jak Polska radzi sobie z imigrantami? Obserwacje na marginesie tworzenia i wdrażania dokumentu pt. Polska polityka migracyjna, który wygłosił Mirosław Bieniecki - Prezes Instytutu Studiów Migracyjnych, zajmujący się tematyką migracji, integracji imigrantów oraz pogranicza.

Spotkanie studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS, którzy wzięli udział w zorganizowanych przez CEW praktykach w Petersburgu

Wpisany przez Targońska Barbara 02 marzec 2013
cew_praktyki

1 marca br. w godzinach wieczornych w CEW odbyło spotkanie studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS, którzy wzięli udział w zorganizowanych przez Centrum praktykach lingwo-kulturoznawczych w Petersburgu. W ciepłej atmosferze studenci dzielili się swoimi wrażeniami i pokazywali ciekawe zdjęcia z wyjazdu. Praktyki odbyły się w lutym 2013 r. w Instytucie Języka i Kultury Rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu, uczelni z którą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpisał umowę o współpracy akademickiej w listopadzie 2012 r.

Wykłady bałkanisty z Uniwersytetu w Toruniu – dr Zdravk’a Stamatoskiego

Wpisany przez Targońska Barbara 01 marzec 2013

1 marca br. CEW współorganizowało  z Wydziałem Politologii szereg wykładów bałkanisty z Uniwersytetu w Toruniu – dr Zdravk’a Stamatoskiego. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który przeprowadził z nim dyrektor CEW, ks. dr Aleksy Kucy (http://youtu.be/5zcK6WGHVdA).

Porozumienie ramowe o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem Państwowym w Sankt-Petersburgu.

Wpisany przez Targońska Barbara 08 listopad 2012

8 listopada doszło do podpisania Porozumienia ramowego o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem Państwowym w Sankt-Petersburgu. Porozumienie stwarza możliwości prawne do nawiązania współpracy w zakresie wymiany studenckiej i profesorskiej, wspólnych publikacji, praktyk i wizyt studyjnych. Inicjacja porozumienia i koordynacja jego podpisania – CEW.

Konferencja „Imigracja studentów zagranicznych do Unii Europejskiej”

Wpisany przez Targońska Barbara 10 grudzień 2012

6 grudnia br. w Warszawie odbyła się czwarta konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt. „Imigracja studentów zagranicznych do Unii Europejskiej” poświęcona działalności Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) oraz zagadnieniom poruszanym w najnowszym raporcie nt. imigracji studentów będących obywatelami państw trzecich na terytorium państw członkowskich UE. Głównym celem prezentowanej na konferencji analizy ESM było zbadanie, w jakim stopniu polityka państwa wpływa na zwiększanie zainteresowania podejmowaniem studiów przez obywateli państw trzecich oraz zakresu, w jakim migracje edukacyjne do Unii Europejskiej są wykorzystywane do innych celów niż nauka. W czasie spotkania uczestnikom został zaprezentowany nie tylko raport przygotowany przez krajowy punkt kontaktowy ESM w Polsce, pt. “Imigracja studentów zagranicznych do Unii Europejskiej”, lecz także krajowe raporty z Cypru, Włoch oraz Szwecji. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące realizowanych przez Polskę kampanii promujących podejmowanie studiów przez cudzoziemców oraz systemu stypendiów oferowanych przez Polskę. Istotnym elementem konferencji była także możliwość dyskusji nad systemem organizacji imigracji studentów zagranicznych do Polski z przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także ośrodków naukowych. Ze strony Centrum Europy Wschodniej UMCS w konferencji uczestniczył Piotr Toc.

Spotkanie studentów I roku z Europy Wschodniej studiujących na UMCS

Wpisany przez Targońska Barbara 20 listopad 2012

19 listopada odbyło się spotkanie studentów I roku z Europy Wschodniej z władzami Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej – Panią prof. nadzw. Barbarą Hlibowicką-Węglarz, Prorektorem ds. Kształcenia Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Panią Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studenta mgr Alicją Borzęcką-Szajner, Dyrektorem Centrum Europy Wschodniej ks. dr Aleksym Kucym i przedstawicielem Biura Obsługi Studentów Robertem Englotem. Na spotkaniu poruszano kwestie pobytu i nauki na UMCS studentów z krajów Europy Wschodniej. Studenci mieli możliwość rozmowy z każdym z przedstawicieli władz uniwersytetu, jak również omówienia wszelkich kwestii związanych z ich nauką i wykształceniem.