rok akademicki 2010/2011

"Polska - Ukraina: wspólne interesy"

Wpisany przez Targońska Barbara 29 wrzesień 2011

29 września 2011 roku w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się Seminarium Naukowe „Prezydencja Polski w Unii Europejskiej a perspektywy trójstronnej współpracy Polska – Ukraina – UE”. Seminarium zorganizowane zostało przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie więcej...->

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEW

Wpisany przez Targońska Barbara 18 czerwiec 2011

ikcewW dniach 16 - 17 czerwca br. w Lublinie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEW pt. Finansowe i społeczno-polityczne projekty modernizacji społeczeństwa w warunkach destabilizacji gospodarczej. Tematem wiodącym Konferencji było prowadzenie postkryzysowej polityki gospodarczej w nowej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz społeczno-polityczne projekty modernizacji społeczeństwa jako odpowiedź na nowe warunki ekonomiczne. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zaprezentowania własnych wniosków i refleksji płynących z światowych kryzysów finansowych, zwłaszcza ostatniego z 2008 roku.

 

Udział w Konferencji wzięło zacne grono naukowców z Polski i zagranicy, Prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Poseł na Sejm RP Magdalena Gąsior-Marek, Prorektor UMCS Prof. Stanisław Chibowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego Prof. Henryk Gmiterek, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Prof. Maciej Bałtowski, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej Prof. Waldemar Paruch, Prorektor ds. Badań Naukowych Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie Prof. Anatolij Kowalow oraz reprezentanci nauk ekonomicznych. Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja, której fundatorem był Prezydent Miasta Lublin, zaś drugiego dnia na uroczystą kolację gości zaprosił sponsor Konferencji – Martin Panasiuk z Zamościa. Obrady odbywały się w miłej i bardzo ciepłej atmosferze, a wynikiem praktycznym Konferencji stały się ważne wnioski sformułowane na koniec jej obrad.

Konferencja odbyła się pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej oraz Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CEW

Wpisany przez Targońska Barbara 03 czerwiec 2011

ikonferencjacew

W dniu 3 czerwca br. w siedzibie Centrum Europy Wschodniej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CEW. Podczas spotkania ustalono główne kierunki działalności Centrum oraz wybrano Przewodniczącego Rady. Został nim prof. dr hab. Waldemar Paruch, pracownik naukowy Wydziału Politologii UMCS.

Posiedzenie Rady Założycieli i Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

Wpisany przez Targońska Barbara 16 maj 2011

ekpu_osW dniu 16 maja br. w Kijowie odbyło się posiedzenie Rady Założycieli i Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Rady Założycieli: Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prof. Leonid Huberskyj – Rektor Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, członkowie Konwentu: Prof. Petro Bech – Przewodniczący, Prof. dr hab. Stanisław Chibowski – Vice Przewodniczący, Prof. Mykola Doroszenko – Prorektor Narodowego Uniwersytetu Służby Podatkowej Ukrainy, dr Vitalij Prystupa – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, ks. dr Aleksy Kucy – Kanclerz EKPiUU oraz zaproszeni goście: Eugen Sulima – Pierwszy Zastępca Ministra Oświaty, Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, Olena Kyryło – Drugi Sekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Na posiedzeniu były omawiane sprawy związane z funkcjonowaniem EKPiUU oraz perspektywy powołania uczelni polsko-ukraińskiej – Wschodniego Uniwersytetu Europejskiego. W sprawie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Rada Założycieli podjęła jednomyślną decyzję o zakończeniu jego działalności. Wniosek ten uzyskał pełne poparcie Konwentu i organów kierowniczych EKPiUU. Głównym powodem do podjęcia takiej decyzji był brak osobowości prawnej Kolegium oraz związane z nim ciągłe perturbacje natury prawno-administracyjnej, które z roku na rok przeżywało Kolegium. Dodatkowym argumentem za zamknięciem działalności EKPiUU był brak współfinansowania przez stronę ukraińską tej polsko-ukraińskiej inicjatywy naukowo-akademickiej. W ostatnim czasie doktoranci-cudzoziemcy z Europy Wschodniej studiujący w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, mieli zagwarantowane jedynie stypendium doktorskie podczas gdy koszty kształcenia ponosił wyłącznie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również finansował stypendia doktorskie dla doktorantów-obywateli RP. Wysokie gremium uznało, iż zakończenie działalności EKPiUU nie zamyka perspektyw współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, lecz stanowi koniec pewnego etapu na drodze ku integracji polskiej i ukraińskiej nauki we wspólny Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Dowodem na to ma być utworzone z dniem 1 marca br. Centrum Europy Wschodniej UMCS, które z jednej strony przejmuje po Kolegium sztafetę naukowo-badawczą, z drugiej zaś – rozszerza formułę współpracy akademickiej pomiędzy Polską a Ukrainą o kraje Europy Wschodniej, tworząc nową dynamiczną platformę i podstawę do tej działalności.

Współczesna energetyka jądrowa: ujęcie środowiskowe i społeczne

Wpisany przez Targońska Barbara 18 kwiecień 2011

debata18 kwietnia br. w Sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS z udziałem międzynarodowych ekspertów odbyła się debata  nt.: Współczesna energetyka jądrowa: ujęcie środowiskowe i społeczne. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół następujących zagadnień: „25 lat po katastrofie Czarnobylskiej- przyczyny, konsekwencje”, „Od Czarnobyla do Fukushimy: nowe technologie, nowa mentalność ... podobne skutki”, „Perspektywy rozwoju energetyki w ujęciu środowiskowym i społecznym: Polska, Ukraina świat”. W dyskusji wzięli udział między innymi  prof. Stanisław Chibowski (Prorektor UMCS), Dmytro Chmara (Ekspert Narodowego Centrum Ekologicznego Ukrainy), Ołeksandr Tretiak (Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy) oraz  Sergij Dyryza. Spotkanie poprowadził Kanclerz EKPiUU dr Aleksy Kucy.

Targi edukacyjne w Kijowie

Wpisany przez Targońska Barbara 09 kwiecień 2011

targi
W dniach 7-8 kwietnia br. dr Aleksy Kucy brał udział w targach edukacyjnych w Kijowie, organizowanych przez fundację Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, gdzie wraz z Marzeną Widomską (kierownikiem Działu Kształcenia UMCS) reprezentował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Spotkanie przedstawicieli społeczności ukraińskiej Lublina

Wpisany przez Targońska Barbara 20 marzec 2011

20 marca br. w Konsulacie Generalnym Ukrainy odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności ukraińskiej Lublina z dyrektorem Wydziału Związków z Diasporą Ukraińską oraz Współpracy Kulturalnej i Humanitarnej MSZ Ukrainy Wołodymyrem Jacenkiwśkym. Podczas spotkania poruszano m.in. kwestie konieczności opracowania koncepcji współpracy państwa ukraińskiego ze społecznością ukraińską poza granicami kraju, kryzysu polityki historycznej i humanistycznej oraz inne. W spotkaniu uczestniczyła dr Nadia Tkaczyk.

Spotkanie w sprawie integracji cudzoziemców

Wpisany przez Targońska Barbara 18 marzec 2011

18 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dra Macieja St. Zięby odbyło się spotkanie dyskusyjne dotyczące problematyki integracji cudzoziemców na terenie Lublina i Lubelszczyzny. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem instytucji, które mają do czynienia z cudzoziemcami. Podczas spotkania zastanawiano się jak wcielić hasło „Lublin user friendly” w życie, aby miasto stało się bardziej życzliwe i otwarte dla wszystkich przybywających i przebywających w nim cudzoziemców. Z ramienia Kolegium w spotkaniu uczestniczyli dr Nadia Tkaczyk oraz Piotr Toc.

Uroczyste obchody 150-rocznicy śmierci Tarasa Szewczenki

Wpisany przez Targońska Barbara 09 marzec 2011

d_sz9 marca 2011 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość poświęcona wybitnemu ukraińskiemu poecie, pisarzowi i malarzowi Tarasowi Szewczence, współorganizatorem której było Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie. Uroczystość odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka. Podczas uroczystości o Szewczence jako symbolu nowoczesnego narodu ukraińskiego opowiedział prof. Ihor Nabytowycz z Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, recytacji utworów poety dokonali Aleksandra Grabowska oraz Mateusz Nowak z Pracowni Słowa Centrum Kultury w Lublinie. Na koniec uroczystości odbył się koncert pieśni do słów Tarasa Szewczenki w wykonaniu duetu bandurzystek „Ormanent” (Olha Huk i Switłana Dadus) z Czerniowieckiej Obwodowej Szkoły Artystycznej im. S. Worobkiewicza.

Lwów dla języka ukraińskiego na świecie

Wpisany przez Targońska Barbara 24 luty 2011

21 lutego br. dr Nadia Tkaczyk wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. Lwów dla języka ukraińskiego na świecie, którą zorganizował Międzynarodowy Instytut Oświaty, Kultury i Związków z Diasporą Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. Ponadto dr Nadia Tkaczyk wspólnie z naukowcami z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie wzięła udział w dyskusji „Język ukraiński dla cudzoziemców” zorganizowanej przez księgarnię „Je”.