rok akademicki 2006/2007

rok akademicki 2006/2007

Wpisany przez Targońska Barbara 25 maj 2006

22-23.09.2007
W dniach 20-23 września 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy przebywał w Gurzufie na Krymie i uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dni Adama Mickiewicza na Krymie”. Będąc w Symferopolu Kanclerz Kolegium spotkał się z pierwszym prorektorem Taurydzkiego Uniwersytetu im. W. I. Wernadzkiego prof. Wiktorem Szarapą. Tematem spotkania były perspektywy współpracy uczelni krymskiej z EKPiUU.

11.09.2007
11 września 2007 r. w Collegium Novum Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Iryny Nesiny pod tytułem: Oznaczenie mutacji konstytucyjnych w genie BRCA1 u pacjentów ze wschodniego regionu Polski pochodzących z rodzin obciążonych nowotworami piersi i jajnika. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Wojcierowskiego, natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Andrzej Stanisławek z Akademii Medycznej w Lublinie oraz prof. dr hab. Ryszard Szyszka z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu Irynie Nesinie tytułu doktora nauk medycznych.

06-10.09.2007
W dniach 6 – 10 września 2007 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wystąpiło jako współorganizator Międzynarodowego Kongresu CIHEC dotyczącego historii chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tego forum Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wygłosił referat dotyczący sytuacji wyznaniowej w Galicji Wschodniej.

04.09.2007
4 września br. Kanclerz EKPіUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód” Januszem Witakiem.

24.08.2007

Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w dniu 24 sierpnia 2007 r. na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie odbyło się uroczyste złożenie wieńców przy pomniku ku czci żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wieniec od Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyła dr Nadia Tkaczyk.

11.07.2007
11 lipca 2007 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Hennadija Żelezki pt. Wyznaczanie pola temperaturowego komór spalania metodą akustyczną z uwzględnieniem właściwości fizycznych spalin (promotor: prof. dr hab. inż. Viktor Lozbin, recenzenci: dr hab. Marek Kosmulski, prof. PL, prof. dr hab. inż. Bohdan Stadnyk z Politechniki Rzeszowskiej oraz dr hab. Waldemar Wójcik, prof. PL). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Hennadijowi Żelezce tytułu doktora inżyniera w zakresie elektrotechniki.

10.07.2007
10 lipca 2007 r. na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Mychajła Czernećkiego pt. Kseromorficzne przystosowania struktury liści wybranych gatunków z rodzaju Kalanchoë Adans. (Crassulaceae DC.) (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, recenzenci: prof. dr hab. Józef Bednara z UMCS oraz dr hab. Anna Wróblewska z AR w Lublinie). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Mychajłowi Czernećkiemu tytułu doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa ze specjalnością botanika stosowana.

27.06.2007
27 czerwca 2007 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Kamila Dębińskiego pt. Szanse i bariery funkcjonowania samorządu regionu. Na podstawie badań samorządu województwa lubelskiego (promotor: prof. dr hab. Stanisław Cieśla, recenzenci: prof. dr hab. Józef Styk z UMCS oraz prof. dr hab. Stanisław Wójcik z KUL). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Kamilowi Dębińskiemu tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

27.06.2007
27 czerwca 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy odbył spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP dotyczące koordynacji polsko-ukraińskiego porozumienia międzyrządowego w ramach projektu „Ukraina – Unia Europejska”.

25.06.2007
25 czerwca 2007 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Viktora Ovsyaka pt. Strategie korzystania z telewizji a noetyczny wymiar osobowości (promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Bańka z UAM oraz prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z KUL). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Viktorovi Ovsyakovi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

20-22.06.2007
W dniach 20, 21 і 22 czerwca 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy przeprowadził szereg spotkań w Kijowie і we Lwowie w ramach uzgodnienia działalności ukraińskich uniwersytetów założycielskich na drodze do reorganizacji EKPiUU w samodzielną uczelnię polsko-ukraińską. Podczas spotkania w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy została potwerdzona decyzja o wytypowaniu Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” na uczelnię wiodącą ze strony ukraińskiej.

14.06.2007
14 czerwca br. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w konferencji: Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1939-1991 zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas konferencji Kanclerz wygłosił referat pt. Kościoły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II Wojny Światowej.

12.06.2007
12 czerwca 2007 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Tomasza Kapuśniaka pt. Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie (promotor: dr hab. Marek Pietraś, recenzenci: dr hab. Stanisław Bieleń i dr hab. Andrzej Czarnocki). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Tomaszowi Kapuśniakowi stopnia doktora nauk politycznych.

11.06.2007
11 czerwca 2007 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Ołeha Behena pt. Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym (promotor: dr hab. Jan Konefał, prof. KUL; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Ołehowi Behenowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

04-13.06.2007
W dniach 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 czerwca 2007 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. Wspólne korzenie cywilizacyjne Polski i Ukrainy (na podstawie badań antropologiczno-archeolgicznych), które wygłosił prof. Serhij Seheda z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Instytut historii sztuki, folklorystyki i etnologii im. M. T. Rylskiego). Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

04.06.2007
4 czerwca 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Andrija Kosyły pt. Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim (studium prawno-porównawcze) (promotor: dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Leszek Leszczyński z UMCS oraz prof. dr hab. Mychajło Kostyćkyj z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Kijowie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Andrijowi Kosyle tytułu doktora nauk prawniczych.

04.06.2007
4 czerwca 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Maksyma Ferenca pt. Transformacja prawa ukraińskiego w perspektywie integracji europejskiej (promotor: prof. dr hab. Leszek Leszczyński, recenzenci: dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS oraz prof. dr hab. Mychajło Kostyćkyj z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Kijowie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Maksymowi Ferencowi tytułu doktora nauk prawniczych.

30.05.2007
30 maja 2007 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczа Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Oleha Kozłyncia pt. Ukraińskie teorie narodu i nacjonalizmu w XX wieku (promotor: prof. dr hab. Stanisław Jedynak, recenzenci: prof. dr hab. Petro Kraluk z Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” oraz prof. dr hab. Jadwiga Mizińska z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Olehowi Kozłynciowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie filofozii.

29.05.2007
29 maja 2007 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Julianny Bednarczuk pt. Kreacje postaci w prozie narracyjnej Stefana Grabińskiego (promotor: prof. dr hab. Eugenia Łoch, recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Linker z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Stefan Kruk z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Juliannie Bednarczuk tytułu doktora nauk humanistycznych.

28.05.2007
W dniu 28 maja br. w EKPiUU odbyło się spotkanie słuchaczy Kolegium ze znanymi pisarzami i publicystami ukraińskimi Serhijem Ponomarenką i Serhijem Sołowjowem, którzy przybyli do Lublina na sesję literacką „Nasi Sąsiedzi” na zaproszenie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ponadto w spotkaniu wzięli udział Zbigniew Fronczek z Zarządu Lubelskiego Oddziału Pisarzy Polskich oraz tłumacz Wojciech Pestka.

23.05.2007
23 maja 2007 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Kateryny Szewczuk pt. Aksjologia estetyczna Romana Ingardena (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Szkołut, recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Teresa Pękała, prof. nadzw. UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Kateryni Szewczuk tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

22.05.2007
22 maja 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. Podczas spotkania została omówiona sytuacja Kolegium. Konsul Generalny przekazał list Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy skierowany do Kanclerza, w którym szef ukraińskiej dyplomacji wyraził poparcie dla EKPiUU.

15.05.2007
15 maja 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w polsko-ukraińskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę im. Bogdana Jasińskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie pt. „Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań”. Podczas konferencji Kanclerz EKPiUU wygłosił referat pt. „Internat Ruski” Zmartwychwstańców na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego w Galicji.

11-12.05.2007
W dniach 11-12 maja br. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z władzami Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, rektorem Iwanem Wakarczukiem i prorektorem do spraw kontaktów z zagranicą Wołodymyrem Kyrylyczem. Tematem rozmów było zaangażowanie Uniwersytetu Lwowskiego w sprawy Kolegium podczas reorganizacji działalności. Uzgodniona została także sprawa udziału słuchaczy EKPiUU w Międzynarodowej Szkole Letniej języka ukraińskiego i kultury ukraińskiej, organizowanej przez Uniwersytet Lwowski.

04.2007
Pod koniec kwietnia br. ukazała się książka Kanclerza EKPiUU dr Włodzimierza Osadczego pt. Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo UMCS wspólnie z Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. Badania i pulikacja sfinansowane zostały dzięki: Fundacji RENOWABIS, Unitet States Conference of Catholic Bishops, Fundacji Lanckorońskich, UMCS, ZOMAR SA. Książka dotyczy sytuacji religijnej w Galicji na przełomie XIX/XX w. Autor zwraca szczególną uwagę na oddziaływanie Rosji na stan świadomości religijnej wiernych cerkwi greckokatolickiej. Książka obrazuje również rozdarcie w środowisku elit ukraińskich, wynikające z różnych orientacji światopoglądowych.

24.04.2007
24 kwietnia 2007 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Iryny Klus pt. Dialog w aspekcie glottodydaktycznym (promotor: prof. dr hab. Michał Łesiów, recenzenci: prof. dr hab. Leontij Mironiuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz dr hab. Danuta Budniak, prof. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Irynie Klus tytułu doktora nauk humanistycznych.

23.04.2007
23 kwietnia 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z wicewojewodą lubelskim prof. Grzegorzem Jaworem. Podczas spotkania poruszono kwestie działalności EKPiUU.

18-21.04.2007
W dniach 18-21 kwietnia 2007 р. Kanclerz EKPiUU wziął udział w V Seminarium Miejsc Pamięci zorganizowanym przez Fundację „Krzyżowa”.

15-17.04.2007
W dniach 15-17 kwietnia 2007 r. Przewodniczący Konwentu EKPiUU ks. dr hab. Mirosław Kalinowski wraz z Kanclerzem EKPiUU dr Włodzimierzem Osadczym przebywali w Łucku, gdzie wzięli udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 60-lecia ordynariusza diecezji łuckiej ks. bp. Marcjana Trofimiaka. Jubilatowi zostały złożone życzenia w imieniu władz Kolegium, KUL i UMCS. Przewodniczący Konwentu wraz z Kanclerzem spotkali się z obradującymi w tym czasie w Łucku biskupami rzymskokatolickimi Ukrainy z kardynałem Marianem Jaworskim na czele. Na posiedzeniu sesji konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, ks. dr hab. Mirosław Kalinowski poinformował o perspektywach współpracy KUL z uczelniami ukraińskimi, natomiast Kanclerz EKPiUU zreferował aktualną sytuację Kolegium. 16 kwietnia Przewodniczący wraz z Kanclerzem byli gośćmi Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki prof. Ihorem Kocanem. Między innymi omówione zostały kwestie dotyczące koordynacji współpracy w ramach EKPiUU. Do biblioteki Kolegium został przekazany księgozbiór wydawnictwа Uniwersytetu Wołyńskiego. Podczas pobytu w Łucku, władze Kolegium wzięły udział w otwarciu „Dni Nauki”, zorganizowanych na Uniwersytecie. Przedstawiciele władz Kolegium byli także gośćmi Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Wołyńskiego. 17 kwietnia we wsi Zaturce na Wołyniu dr Włodzimierz Osadczy i ks. dr hab. Mirosław Kalinowski wzięli udział w otwarciu obchodów 125-lecia urodzin wybitnego ukraińskiego historyka i polityka Wacława Lipińskiego.

02.04.2007
2 kwietnia 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Andrija Mostowoho pt. Procedury celne Ukrainy w kontekście prawa celnego Unii Europejskiej i Polski (promotor: prof. dr hab. Marian Zdyb, recenzenci: prof. dr hab. Jan Szreniawski z UMCS oraz dr hab. Artur Kuś z KUL). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Andrijowi Mostowemu tytułu doktora nauk prawniczych.

29.03-01.04.2007
W dniach 29 marca - 1 kwietnia 2007 r. Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy wraz z Rektorem UMCS prof. Wiesławem A. Kamińskim przebywał w Kijowie, gdzie przeprowadzono szereg spotkań dotyczących przyszłości funkcjonowania Kolegium. W sekretariacie Prezydenta Ukrainy zwrócono się z prośbą, aby podczas planowanego spotkania Prezydentów Polski i Ukrainy poruszono kwestie dotyczące Kolegium. W związku z planowaną rekrutacją słuchaczy na zbliżający się rok akademicki omówiona została możliwość przyznania przez stronę ukraińską stypendiów imiennych dla doktorantów z Ukrainy. Natomiast na spotkaniu z zastępcą ministra oświaty prof. Wasylem Szynkarukiem omówiono możliwość odbycia staży naukowych przez obywateli polskich-słuchaczy EKPiUU na ukraińskich uczelniach. Złożono też prośbę o umożliwienie pobyty na Ukrainie doktorantów w ramach Międzynarodowej Szkoły Ukrainistyki. Kolejną istotną kwestią poruszoną podczas wyjazdu była sprawa uznawalności na Ukrainie dyplomów zakończenia studiów doktoranckich w ramach EKPiUU i uzyskania tytułu doktora nauk zgodnie z polskim systemem szkolnictwa. Podczas spotkania z Prezydentem Narodowego Uniwersytetu "Akademia Kijowsko-Mohylańska" prof. Wiaczesławem Bruchoweckim dyskutowano o formach ściślejszej współpracy między uczelniami polskimi i ukraińskimi na drodze uzyskania przez Kolegium osobowości prawnej. Podkreślono przy tym szczególną rolę, jaką w przyszłości może odgrywać fundacja powołana dla wsparcia działalności EKPiUU. Podczas spotkania z Prezesem Związku Polaków na Ukrainie Stanisławem Kosteckim Kanclerz Kolegium wraz z Rektorem UMCS rozmawiali na temat współpracy z Polonią na Ukrainie. 31 marca Rektor UMCS i Kanclerz EKPiUU wystąpili w Auli Akademii Kijowsko-Mohylańskiej przed zgromadzonymi kandydatami na studia i wykładowcami tej uczelni.

23.03.2007
W dniu 23 marca br. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy w ramach projektu INTERREG IIIA przebywał z wizytą we Lwowie, gdzie wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Współczesne tendencje rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Dyrektor wziął udział w dyskusji dotyczącej współczesnych warunków nauki i szkolnictwa wyższego. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie „Młoda Demokracja”.

20.03.2007
W dniu 20 marca Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w posiedzeniu Komisji Środkowo – Europejskiej PAU w Krakowie. Obrady dotyczyły m. in.: przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944 – 1946.

19-28.03.2007
W dniach 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 marca 2007 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. Polska i Unia Europejska wobec wschodnich sąsiadów, które wygłosił prof. dr hab. Antoni Mironowicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Białostockiego. Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

19.03.2007
W dniu 19 marca nastąpiło przekazanie księgozbioru literatury ukrainoznawczej przez Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka dla Biblioteki EKPiUU. Dary książkowe przesłano do Lublina w ramach wsparcia działalności Kolegium przez MSZ Ukrainy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

18.03.2007
W dniu 18 marca EKPiUU wraz z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Związkiem Ukraińców w Polsce - Koło w Lublinie oraz Towarzystwem Ukraińskim w Lublinie zorganizowali wieczór ku czci Tarasa Szewczenki. W czasie obchodów Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wręczył nagrody dla zwycięzców II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej.

16.03.2007
16 marca b.r. Kanclerz EKPiUU uczestniczył w otwarciu wystawy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskigo pt. „Wielki poeta Ukrainy Iwan Franko (1856-1916) – życie i dzieło.” Na otwarciu uroczystości byli obecni Rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. Walerij Skotnyj. Kilka słów o pisarzu ukraińskim wygłosił również dr Włodzimierz Osadczy.

16.03.2007
16 marca br. w Trybunale Koronnym odbyło się spotkanie z Prof. Bohdanem Osadczukiem z okazji opublikowania przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wspólnie z Wydawnictwem UMCS księgi jubileuszowej Polska – Ukraina – Osadczuk. O profesorze i poświęconej mu Księdze Jubileuszowej w Trybunale Koronnym dyskutowali Bogumiła Berdychowska i Ola Hnatiuk oraz Basil Kerski i Jerzy Kłoczowski, spotkanie zaś poprowadził o.Tomasz Dostatni. Mówiono przede wszystkim o osobie jubilata i jego zasługach w przybliżaniu problematyki ukraińskiej światu zachodniemu w czasach żelaznej kurtyny. Księga Jubileuszowa to kilkanaście artykułów podnoszących istotne kwestie o stosunkach polsko-ukraińskich lub przypominających zapomniane sprawy. Podczas spotkania prezydent Adam Wasilewski wręczył prof. Bohdanowi Osadczukowi medal Unii Lubelskiej.

16.03.2007
16 marca br. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wystąpił z przemówieniem na wystawie „Wielki poeta Ukrainy Iwan Franko (1856 – 1916): życie i dzieło” ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego i z kolekcji znaczków pocztowych dr Mirosława Rudko z Drohobycza

15.03.2007
15 marca 2007 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Hryhorija Manackiego pt. Samorząd terytorialny a demokracja w koncepcji Maurycego Jaroszyńskiego (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wójcik, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Sobczak (UAM Poznań) oraz prof. dr hab. Sławomir Partycki (KUL)). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Hryhorijowi Manackiemu tytułu doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.

15.03.2007
15 marca br. Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy omawiał na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sytuację Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

07.03.2007
7 marca br. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy wziął udział w szkoleniu pt. „Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne. Norweski Mechanizm Finansowy”. Kurs odbył się w Radisson SAS Centrum Hotel w Warszawie.

06.03.2007
6 marca b.r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy uczestniczył w obchodach jubileuszu Rektora Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego prof. Iwana Wakarczuka. Na uroczystościach w Uniwersytecie Lwowskim był obecny Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Podczas przyjęcia okolicznościowego Kanclerz zapoznał Prezydenta Ukrainy z sytuacją EKPUU. Inne zdjęcia

28.02-01.03.2007
W dniach 28 lutego – 1 marca 2007 r. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Układ w Schengen: Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy”, która odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie.

28.02.2007
28 lutego 2007 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr. Romana Kabaczija pt. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Radzik, recenzenci: prof. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Romanowi Kabaczijowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

28.02.2007
28 lutego b.r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w związku z 15-leciem Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS.

26.02-08.03.2007
W dniach 26, 28 lutego i 1, 2, 5, 6, 7, 8 marca 2007 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU odbyły się wykłady pt. Rozwój stosunków transgranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, które wygłosił prof. Serhij Trojan z Instytutu Słowianoznawstwa w Równem Uniwersytetu Slawistycznego w Kijowie. Cykl wykładów został zrealizowany w ramach projektu Interreg III A/TACIS Polska-Białoruś-Ukraina.

26.02.2007
26 lutego b. r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w inauguracji seminarium poświęconego realizacji projektu "Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN W Lublinie". W ramach tego projektu 8 doktorantów z Ukrainy rozpoczęło 10-miesięczny staż w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Kanclerz zapoznał obecnych z dorobkiem Kolegium w dziedzinie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej oraz zaprosił przebywających na stażu w Lublinie doktorantów do udziału w programach wykładów otwartych i imprez kulturalnych organizowanych przez EKPUU.

22-24.02.2007
22-24 lutego b. r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aspiracje europejskie a aspekty regionalne. Transgraniczna współpraca uniwersytecka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym w obliczu wyzwań stojących przed Europą" zorganizowanym w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą przez Collegium Polonicom (UAM) oraz uniwersytet Viadrina (Niemcy). W czasie obrad wygłosił wykład "Na drodze do Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Perspektywy Rozwoju Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”.

15.02.2007
15 lutego 2007 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Panią Poseł Joanną Fabisiak, członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Tematem spotkania była aktualna sytuacja Kolegium

10.02.2007
10 lutego br. w Dworze „Anna” odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie noworoczne MAŁANKA 2007, organizatorami którego były Centrum Inicjatyw Społecznych, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Agencja Reklamowo-Marketingowa AN-MAR. Spotkanie odbywało się pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W programie spotkania były m.in. występy Kapeli Drewutnia, Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, Kabaretu Smile, Jana Kondraka oraz chóru z obwodu wołyńskiego. Spotkanie miało na celu przybliżenie polskiej i ukraińskiej spuścizny kulturowej oraz nawiązanie współpracy pomiędzy społecznością polską i ukraińską.

07.02.2007
7 lutego 2007 r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wziął udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Podczas spotkania poruszono kwestie działalności EKPiUU.

05.02.2007
5 lutego 2007 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Andrija Pawłyszyna pt. Monastery męskie Eparchii Lwowskiej w latach 1596-1739 (promotor: prof. dr hab. Henryk Gapski, recenzenci: prof. dr hab. Witold Kołbuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dr hab. Zdzisław Budzyński, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Andrijowi Pawłyszynowi tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

25.01.2007
25 stycznia Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z Ołeksandrem Mocykiem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Ukrainy w Polsce. W czasie spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące realizacji projektów przekształcenia Kolegium w Akademię Polsko-Ukraińską.

25.01.2007
25 stycznia Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy prowadził rozmowę na temat sytuacji Kolegium w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

01.2007
W polowie stycznia b.r. ukazał się tom III „Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”. Rocznik dedykowany jest Honorowemu Przewodniczącemu Konwentu EKPiUU Profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu. Rocznik zawiera 50 artykułów słuchaczy EKPiUU z sześciu dziedzin będących pokłosiem trzecich Dni Nauki EKPiUU.

16.01.2007
16 stycznia Kanclerz Kolegium dr W. Osadczy uczestniczył w seminarium otwartym zorganizowanym przez IPN Oddział w Lublinie, na którym dr Grzegorz Motyka wygłosił referat na temat: "Partyzantka ukraińska 1942-1960".

12.2006-01.2007
5, 8 i 19 grudnia 2006 r. oraz 12 i 15 stycznia br. odbyły się posiedzenia grupy roboczej mającej na celu przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z prośbą o inicjatywę ustawodawczą do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sprawie utworzenia Akademii Polsko – Ukraińskiej w Lublinie. Opracowane dokumenty mają jeszcze w tym miesiącu trafić do Kancelarii Prezydenta RP.

12.2006
Pod koniec 2006 roku ukazała się książka słuchaczki II roku EKPiUU Elliny Cychowskiej pt. „Poezja Jewhena Małaniuka i Polska: aspekty komparatystyczne”, która jest podręcznikiem przeznaczonym dla filologów (studentów, doktorantów, nauczycieli, wykladowców), filozofów i wszystkich tych, którzy interesują się problemami komparatystyki literaturoznawczej.

20.12.2006
20 grudnia 2006 r. na Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Wiktora Sobeckiego pt. Zastosowanie obliczeń równoległych do rozpoznawania obrazów (promotor: dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL, recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Sikora z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Waldemar Wójcik, prof. PL). Rada Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o nadaniu mgr. Wiktorowi Sobeckiemu tytułu doktora.

13.12.2006
W dniu 13 grudnia b.r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyła się prezentacja wyników badań polsko-ukraińskiej grupy roboczej oraz publikacji pt.: Ukraina – Polska – Rosja: współpraca i wzajemne stosunków kontekście współczesnych procesów eurointegracyjnych. W spotkaniu wzięli udział Kanclerz EKPiUU dr Włodzimierz Osadczy, Wiceprezes Fundacji Europejskiej „Dialog” dr Robert Foks, Dyrektor programowy fundacji dr Artur Dziewicki, prof. Walerij Kopijka oraz doc. Arsenij Kopystyra z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, dr Marcin Sienkiewicz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwent Kolegium dr Marcin Orzechowski, obecnie pracownik naukowy Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Lokalne władze na spotkaniu reprezentował Zastępca Dyrektora w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Maciej Zięba. Prezentacja wyników badań wywołała bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy i gości Kolegium. Spotkanie zostało zorganizowane przez EKPiUU we współpracy z Fundacją Europejską „Dialog”.

11.12.2006
11 grudnia 2006 r. Kanclerz zreferował sytuację związaną z EKPiUU na spotkaniu parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej u Wojewody Lubelskiego. Został przedstawiony projekt ustawy powołującej Akademię Polsko-Ukraińską.

08.12.2006
8 grudnia b. r. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy spotkał się z przebywającymi w Lublinie przedstawicielami białoruskich środowisk demokratycznych na czele z Prezydentem Stanisławem Szuszkiewiczem. Zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące perspektywy współpracy w ramach realizacji idei Jerzego Giedrojcia o nowych kształtach stosunków międzysąsiedzkich na Wschodzie Europy.

08.12.2006
8 grudnia 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Iryny Chmaruk pt. Obrona konieczna w prawie karnym Ukrainy na tle polskiego prawa karnego (promotor: prof. dr hab. Marek Mozgawa, recenzenci: prof. dr hab. Lech Gardocki (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Ryszard A. Stefański z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Irynie Chmaruk tytułu doktora nauk prawniczych.

07.12.2006
7 grudnia 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Ludmiły Mackiewicz pt. Między polifonią a tendencyjnością (O powieściach Andrzeja Struga) (promotor: prof. dr hab. Janusz Misiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Ewa Kosowska z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Eugenia Łoch z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Ludmile Mackiewicz tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

01.12.2006
W dniu 1 grudnia br. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU prof. Anatolij Hrycan (Podkarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka) wygłosił wykład pt. Sztuka ludowa Iwanofrankowszczyzny. Wykładowi towarzyszyła multimedialna prezentacja, która wywołała zainteresowanie wśród słuchaczy Kolegium.

27.11.2006
27 listopada - 1 grudnia Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy przeprowadził szereg spotkań w Kijowie i we Lwowie dotyczących udziału strony ukraińskiej w działalności EKPiUU. Spotkania odbyły się m. in. w Sekretariacie Prezydenta Ukrainy, Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Oprócz tego w trakcie rozmów z rektorami ukraińskich uniwersytetów założycielskich ustalono wykazy osób delegowanych do minimum kadrowego dla pracy w przyszłej Akademii Polsko-Ukraińskiej.

20.11.2006
20 listopada Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy wraz z Rektorem UMCS Prof. dr hab. W. Kamińskim omawiali sytuację EKPiUU na spotkaniu w Kancelarii Premiera Rządu RP.

16.11.2006
16 listopada 2006 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Jarosława Liszczynśkiego pt. Wartości społeczne w świadomości współczesnej młodzieży ukraińskiej (na przykładzie miasta Lwowa) (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, recenzenci:. prof. dr hab. Maria Libiszowski-Żółtkowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Mariusz Zemło z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr. Jarosławowi Liszczynśkiemu tytułu doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.

15.11.2006
W dniu 15 listopada br. odbył się Wykład Otwarty EKPiUU, który wygłosiła prof. Natalie Kononenko (University of Alberta, Kanada). Wykład był poświęcony Zachowaniu kultury na Ukrainie i w diasporze ukraińskiej w Kanadzie i wywołał żywe zainteresowanie wśród słuchaczy Kolegium.

15.11.2006
W dniu 15 listopada br. w EKPiUU odbyło się spotkanie słuchaczy I roku Kolegium z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. Na spotkaniu Konsul przedstawił główne zadania ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Lublinie oraz odpowiedział na pytania słuchaczy.

15-13.11.2006
13-15 listopada Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy prowadził zajęcia z duchowieństwem polskim pracującym na Ukrainie w Ośrodku oo. Oblatów w Obuchowie koło Kijowa.

09-11.11.2006
W dniach 9-11 listopada br. Dyrektor Biura EKPiUU dr Aleksy Kucy wziął udział w programie „Study Tour” zorganizowanym dla delegacji z Ukrainy przez Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono w Katowicach. Dr Aleksy Kucy dokonał prezentacji Kolegium, która wywołała wielkie zainteresowanie, szczególnie wśród przedstawicieli strony ukraińskiej oraz nawiązał kontakty dotyczące współpracy w przyszłości.

08.11.2006
8 listopada 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Zoriany Skałeckiej pt. Status prawny pacjenta w Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze (promotor: prof. dr hab. Roman Tokarczyk, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz prof. dr hab. Andrzej Korybski z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Zorianie Skałeckiej tytułu doktora nauk prawniczych.

25.10.2006
W dniu 25 października br. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się posiedzenie Konwentu EKPiUU z udziałem przedstawicieli uniwersytetów-założycieli, Honorowego Przewodniczącego Konwentu prof. Jerzego Kłoczowskiego oraz Konsula Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka. Posiedzenie Konwentu poprowadził ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Przewodniczący Konwentu EKPiUU. Konwent podjął uchwały dotyczące najbliższych działań związanych z Kolegium.

25.10.2006
W dniu 25 października br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyła się inauguracją roku akademickiego 2006/2007. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu dostojnych gości, m.in. były premier a obecnie doradca Prezydenta RP ds. politycznych Jan Olszewski, były wicepremier Ukrainy Mykoła Żułynśki oraz Ambasador Ukrainy w Polsce Ołeksandr Mocyk. Podczas inauguracji dyplomami honorowymi za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju Kolegium zostali wyróżnieni prof. dr hab. Jan Pomorski, Przewodniczący Konwentu EKPiUU w latach 2004-2006, dr Grzegorz Kuprianowicz, Kanclerz EKPiUU w latach 2004-2006 oraz Stanisław Adamiak, Prezes ZOMAR S.A. Ponadto przyznano dyplomy gratulacyjne pięciu absolwentom Kolegium za pomyślną realizację programu EKPiUU oraz projektu naukowo-badawczego zakończonego obroną rozprawy doktorskiej – Natalii Popiwniak, Tetianie Derkacz, Oksanie Marjuk, Irynie Turianśkiej oraz Markowi Jamrozowi. Wykład inauguracyjny pt. Aktualność myśli politycznej paryskiej „Kultury” . Refleksje Roku Giedrojcia wygłosiła dr hab. Iwona Hofman.

24.10.2006
24 października br. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy spotkał się w Kancelarii Premiera RP z ministrem Adamem Lipińskim. Tematem rozmów była sytuacja prawna EKPiUU oraz możliwości jej uregulowania.

13.10.2006
13 października br. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy uczestniczył w pracach Komisji przygotowawczej Konferencji CIHEC (Commision Internationale d'Histoire Ecclesiastique Comparée), które odbyły się w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

12.10.2006
12 października br. Honorowy Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski oraz Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy wzięli dział w Międzynarodowej Konferencji Europa sąsiadów: nowe perspektywy zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11.10.2006
11 października 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Tatiany Siniawskiej-Sujkowskiej pt. Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne (Na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski) (promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. dr hab. Jan Mazur z UMCS). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Tatianie Sieniawskiej-Sujkowskiej tytułu doktora nauk humanistycznych.

11.10.2006
11 października 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgr Ołeha Rudenki pt. Dyskusja wokół sztuki religijno-narodowej na Ukrainie Zachodniej w latach 1880-1919 (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger, recenzenci: dr hab. Lechosław Lameński, prof KUL oraz prof. dr hab. Barbara Dąb-Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego). Komisja Rady Wydziału pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr Ołehowi Rudence tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.

09.10.2006
9 października br. Honorowy Przewodniczący EKPiUU prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, Kanclerz dr Włodzimierz Osadczy, rektorzy uczelni założycielskich: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Wiesław Kamiński oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk wzięli udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP z sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Stefanem Jurgą. Pan Minister przedstawił koncepcję powołania Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego z siedzibą w Rzeszowie. W wyniku dyskusji ustalono, że Kolegium nie będzie uczestniczyć w projekcie Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego oraz omówiono sprawy związane z uzyskaniem osobowości prawnej przez EKPiUU. Kolejne spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano na połowę grudnia br.

02.10.2006
2 października br. Kanclerz Kolegium dr Włodzimierz Osadczy uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Na uroczystościach został odznaczony Orderem Krzyża Oficerskiego Zasługi dla Rzeczypospolitej rektor Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie - uczelni założycielskiej EKPiUU - prof. Iwan Wakarczuk. Kanclerz Kolegium zwrócił się ze słowem powitania do zgromadzonych na auli uczestników uroczystości inauguracyjnych.

02.10.2006
2 października 2006 r. nowy rok akademicki 2006/2007 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęło 126 doktorantów, w tym 31 słuchaczy I roku, 48 - II roku, 2 - III roku oraz 45 słuchaczy ostatniego, IV roku. Słuchacze Kolegium realizują swoje przewody doktorskie na trzech uczelniach lubelskich: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (85 osób), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (39 osoby), oraz Akademii Rolniczej (2 osoby). W Kolegium studiują młodzi naukowcy z ośmiu państw. Największą liczbę wśród słuchaczy stanowią obywatele Ukrainy (78 osób), kolejna grupa to obywatele Polski (32 osób), pozostali słuchacze są obywatelami Białorusi (11 osób), Rosji (2 osoby), Mołdawii (1 osoba), Słowacji (1 osoba), Litwy (1 osoba) oraz Kazachstanu (1 osoba).