rok akademicki 2004/2005

rok akademicki 2004/2005

Wpisany przez Targońska Barbara 25 maj 2004
28.09.2005
28 września 2005 r. w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się konferencja naukowa „Giedroyc a Ukraina: w piątą rocznicę śmierci Redaktora”, której współorganizatorami, obok Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, byli Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Literacki w Paryżu. W trakcie konferencji, której obrady prowadził prof. Daniel Beauvois, wygłoszone zostały cztery referaty: Bohdana Osadczuka Związki Giedroycia z Ukrainą oczami Berlińczyka, Oli Hnatiuk Ukraińskie kontakty Jerzego Giedroycia w okresie międzywojennym, Bogumiły Berdychowskiej Ukraiński krąg „Kultury” oraz Grzegorza Kuprianowicza Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów – realizacja idei porozumienia polsko-ukraińskiego Jerzego Giedroycia. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Bohdana Osadczuka, Krzysztofa Masłonia, Oli Hnatiuk, Andrzeja Stępnika, Bogumiły Berdychowskiej i Grzegorza Kuprianowicza. Na zakończenie konferencji dokonano prezentacji książek: Daniela Beauvois’a „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” (Lublin 2005) oraz przygotowanego przez Bogumiłę Berdychowską wydawnictwa źródłowego „Jerzy Giedroyc. Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982” (Warszawa 2005). Konferencji towarzyszyła wystawa książek Wydawnictwa UMCS poświęconych paryskiej „Kulturze” oraz problematyce ukraińskiej. W konferencji wziął udział Ambasador RP we Francji Jan Tombiński. Byli na niej również obecni Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. Jan Pomorski oraz dyrektor Wydawnictwa UMCS Andrzej Peciak.

27.09.2005
27 września 2005 r. Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. Jan Pomorskii Kanclerz Kolegium dr Grzegorz Kuprianowicz, a także inni uczestnicy odbywającej się następnego dnia konferencji „Giedroyc a Ukraina: w piątą rocznicę śmierci Redaktora”, złożyli wizytę w Maisons Laffitte w historycznym domu przy avenue de Poissy, gdzie przez kilkadziesiąt lat powstawała paryska „Kultura”. Delegacja EKPiUU spotkała się z Henrykiem Giedroyciem, prezentując mu aktualny spraw stan Kolegium.

20.09.2005
W dniu 20 września br. w siedzibie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych na temat: „Problematyka Wschodnia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wyższych uczelni” z udziałem Dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MEN dr Bogusława Szymańskiego. Celem spotkania była wymiana informacji i opinii na temat obecności problematyki wschodniej w działalności polskich uczelni oraz aktualnego stanu i perspektyw współpracy polskich uczelni z ich odpowiednikami na Wschodzie. Prezentacji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów na tym spotkaniu dokonała dr Nadia Tkaczyk.

15-18.09.2005
W dniach 15-18 września 2005 r. w ramach XII Narodowej Wystawy-Jarmarku Książki „Forum Wydawców we Lwowie” na stoisku Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie wystawione zostały wydawnictwa Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Ponadto 17 września w Pałacu Potockich odbyła się prezentacja książki Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy „Wiele twarzy Ukrainy” (Lublin 2005), współwydawcą której jest EKPiUU. W „Forum Wydawców we Lwowie” wziął udział Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

16.09.2005
W dniu 16 września br. w Kolegium odbyła się dyskusja panelowa poświęcona procesom demokratycznym w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” we współpracy z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W dyskusji udział wzięli mgr Aneta Waleszczak ze Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, mgr Maciej Celewicz z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Janusz Palikot – kandydat do sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, dr Nadia Tkaczyk z EKPiUU, przedstawiciele stowarzyszeń, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych („Election & Democracy”, „Pora” i in.) z Ukrainy i Białorusi oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Debata była częścią programu pobytu młodych ludzi z Ukrainy i Białorusi w okresie kampanii wyborczej w Polsce.

16.09.2005
16 września 2005 r. Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz złożył wizytę w Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie. W trakcie wizyty spotkał się z Rektorem Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie prof. Iwanem Wakarczukiem oraz prorektorem tegoż uniwersytetu prof. Wołodymyrem Kyryłyczem. Tematem rozmów był aktualny stan spraw Kolegium, a w szczególności kwestie przekształcenia go w samodzielną uczelnię polsko-ukraińską.

08.2005
W sierpniu 2005 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w ramach wspólnego projektu wydawniczego wydały „Poemat o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza w przekładzie Andrija Sawencia. Obok ukraińskiego tekstu poematu książka zawiera faksymile rękopisu oryginału. W wydaniu znalazły się również przedmowa tłumacza oraz zdjęcia międzywojennego Lublina zrobione przez Józefa Czechowicza.

24.08.2005
W Dniu Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 2005 r. delegacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wzięła udział w uroczystym złożeniu wieńców przy pomniku ku czci żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie. Wieniec od EKPiUU złożyli przy pomniku mgr Elżbieta Ziętek oraz mgr Andrij Saweneć.

23.08.2005
16 września 2005 r. w Kijowie Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz spotkał się z Prezydentem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” prof. Wiaczesławem Briuchowećkym. W rozmowie poruszono kwestie przekształcenia EKPiUU w samodzielną uczelnię polsko-ukraińską, omówiono bieżące sprawy Kolegium oraz perspektywy współpracy między EKPiUU a Narodowym Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

19.07.2005
W dniu 19 lipca 2005 r. Rada Ministrów RP podjęła uchwałę o przyznaniu środków finansowych ministrowi edukacji narodowej i sportu z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie w roku 2005 działalności dydaktycznej i funkcjonowania Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Zgodnie z uchwałą dofinansowanie wyniesie 2.762 tys. zł i obejmować będzie finansowanie kształcenia i pomoc stypendialną słuchaczy Kolegium oraz jego funkcjonowanie i działalność. Na podstawie strony internetowej Rady Ministrów RP: http://www.kprm.gov.pl/441_14293.htm....

5-6.07.2005
W dniach 5-6 lipca 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej EKPiUU, w którym udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów założycielskich Kolegium: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz Kanclerz EKPiUU. Obradom Komisji Rekrutacyjnej EKPiUU przewodniczył prof. dr hab. Marian Żukowski. W dniu 6 lipca 2005 r. w posiedzeniu Komisji wziął również udział ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W ramach rekrutacji prowadzonej do Kolegium w latach 2004 i 2005 wpłynęło 306 ankiet kandydatów do EKPiUU. Komisja Rekrutacyjna EKPiUU zakwalifikowała na studia doktoranckie prowadzone w ramach EKPiUU 60 osób (45 osób na UMCS i 15 osób na KUL), w tym 36 obywateli Ukrainy, 15 obywateli Polski, 5 obywateli Białorusi, 3 obywateli Rosji i 1 obywatela Litwy.

30.06.2005
30 czerwca 2005 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Jurija Herasymczuka. Rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Radzkiego, nosi tytuł: Spektroskopowe badania kompleksów ftalocyjanin cyrkonu(IV) i hafnu(IV) z różnymi ligandami aksjalnymi w roztworach i żelach preparowanych metodą zol-żel. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Jacek Goworek z UMCS oraz prof. dr hab. Andrzej Kłonkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dra hab. Romana Lebody pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz wystąpiła do Rady Wydziału o nadanie mgrowi Jurijowi Herasymczukowi stopnia doktora nauk chemicznych.

28.06.2005
28 czerwca 2005 r. w Collegium Novum Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów lek. stom. Teresy Guzowskiej. Rozprawa nosi tytuł: Ocena tkanek twardych zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z cukrzycą typu I ze Lwowa i okolic oraz makroregionu lubelskiego. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marii Melnik-Błaszczyk, natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Wanda Stokowska i prof. dr hab. Jerzy Łopatyński. Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Rolińskiego pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie lek. stom. T. Guzowskiej tytułu doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii z wyróżnieniem. Na obronie obecny był Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz, a także liczni słuchacze Kolegium oraz prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośnika Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich prof. Mieczysław Stążka.

27.06.2005
27 czerwca 2005 r. w Collegium Novum Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów lek. med. Lesi Riznyk. Rozprawa nosi tytuł: Zmienność rytmu serca w czasie znieczulenia ogólnego (promotor: prof. dr hab.Krzysztof Przesmycki, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kusza i prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz). Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Rolińskiego pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie lek. med. L. Riznyk tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny z wyróżnieniem. Na obronie był obecny Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

27.06.2005
27 czerwca 2005 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Oleny Podvornej pt. Problem partnerstwa strategicznego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej (promotor: dr hab. Marek Pietraś, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba i prof. dr hab. Andrzej Czarnocki). Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Henryk Chałupczak pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgr O. Podvornej tytułu doktora nauk politologicznych.

24.06.2005
24 czerwca 2005 r. w Sali Senatu Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Wasyla Paczowśkiego pt. Wstępne badania screeningowe nowych pochodnych 5-podstawionych tiazolidyno-2,4-dionu z układem 1,2,4-triazolu. Praca doktorska powstała w Zakładzie Toksykologii na Wydziale Farmaceutycznym AM pod promotorstwem prof. dr. hab. Ewy Jagiełło-Wójtowicz. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Teresa Malec oraz prof. Roman Łesyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Państwowego Medycznego Uniwersytetu we Lwowie. Rozprawa doktorska oraz obrona zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rady Wydziału, która jednogłośnie podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału Farmaceutycznego AM o nadanie mgrowi W. Paczowśkiemu tytułu doktora nauk medycznych.

24.06.2005
24 czerwca 2005 r. w Sali Senatu Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Nazara Trocko pt. Synteza i niektóre właściwości farmakologiczne pochodnych 3-podstawionych tiazolidyno-2,4-dioksotiazdidyny. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Maria Dobosz, zaś recenzentami prof. dr hab. Hanna Hopkała i prof. dr hab. Roman Lesyk. Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Genowefy Misztal pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie mgrowi N. Trocko tytułu doktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem.

23.06.2005

23 czerwca 2005 r. w czasie uroczystej promocji doktorskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej dyplom doktora nauk humanistycznych otrzymał słuchacz IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr Dariusz Wierzchoś.

22.06.2005
22 czerwca 2005 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów mgra Marka Jamroza pt. Bóg, człowiek i świat w pismach Honoriusza Augustodunensis. Praca doktorska powstała pod promotorstwem prof. dr. hab. Stanisława Jedynaka, a jednym z recenzentów była prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawa doktorska oraz obrona zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję Rady Wydziału, która jednogłośnie podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS o nadanie mgrowi Markowi Jamrozowi tytułu doktora nauk filozoficznych.

21.06.2005
21 czerwca 2005 r. w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS odbyło się Zakończenie IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów połączone z wręczeniem dyplomów EKPiUU słuchaczom IV roku. Spotkanie otworzył Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz, który podsumował IV Dni Nauki, po czym głos zabrał Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski. Następnie do słuchaczy Kolegium zwrócił się Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak. Po wręczeniu dyplomów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów słuchaczom IV roku w ich imieniu przemówili dr Dariusz Wierzchoś oraz Andrij Saweneć. Po uroczystej części spotkania, która skończyła się występem wokalnego zespołu słuchaczy EKPiUU „Seluky”, odbył się bankiet.

20-21.06.2005
20-21 czerwca w ramach IV Dni Nauki EKPiUU odbywały się obrady w następujących sekcjach: sekcja filologiczna, historyczna, prawnicza, politologiczna, filozoficzna, psychologiczno-socjologiczna, ekonomiczna oraz nauk przyrodniczych i technicznych. W ciągu dwóch dni słuchacze Kolegium wygłosili 67 referatów. W sekcja filologicznej zaprezentowano 9 referatów. Przewodniczyli sekcji filologicznej prof. dr hab. Michał Łesiów (część językoznawcza) oraz prof. dr hab. Eugenia Łoch (część literaturoznawcza), sekretarzem sekcji był Andrij Saweneć. W ramach sekcji historycznej wygłoszono 10 referatów, przewodniczył jej dr Andrzej Gil z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, obowiązki sekretarza pełnił Andrij Pawłyszyn. Sekcji politologicznej, w ramach której wygłoszono 12 referatów, przewodniczył prof. dr hab. Czesław Maj, sekretarzem była Liana Hurśka. W ramach sekcji filozoficznej zaprezentowano 8 referatów, a jej sekretarzem był Witalij Padała. W sekcji prawniczej wygłoszono 10 referatów (sekretarz Maksym Ferenc), w sekcji psychologiczno-socjologicznej (sekretarz – Olha Klymenko) – 9, w sekcji ekonomicznej (sekretarz Oksana Korycka) – 4. Sekcji nauk przyrodniczych i technicznych, w ramach której wygłoszono 4 referaty, przewodniczył dr Andrzej Daniluk, zaś obowiązki sekretarza pełnił Wiktor Hnatiuk.

20.06.2005
20 czerwca 2005 r. w ramach IV Dni Nauki EKPiUU odbyła się prezentacja książki Sny o Europie zorganizowana przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Wydawnictwo NEMROD. Książka jest zbiorem esejów na temat miejsca Ukrainy w Europie powstałych w ostatnim dzięsięcioleciu. Wyboru tekstów oraz redakcji dokonała Ola Hnatiuk. Prezentację z udziałem Oli Hnatiuk poprowadził Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. W dyskusji wzięli udział dr Hubert Łaszkiewicz, dr Roman Wysocki, dr Andrzej Gil oraz przedstawiciel wydawnictwa Nemrod Mikołaj Mańko.

20.06.2005
20 czerwca 2005 r. w trakcie Inauguracji IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, ogłoszono wyniki Konkursu dla słuchaczy EKPiUU na esej pt. Ukraina XXI wieku – scenariusze przyszłości, ogłoszonego przez Przewodniczącego Konwentu oraz Kanclerza EKPiUU. Komisja Konkursowa w składzie dr hab. Ola Hnatiuk – przewodnicząca, dr Hubert Łaszkiewicz, Bogumiła Berdychowska, dr Grzegorz Kuprianowicz oceniła prace, które napłynęły na konkurs i wyłoniła laureatów. Na konkurs wpłynęło 13 prac, w tym 9 w języku ukraińskim i 4 w języku polskim. Po zapoznaniu się z pracami Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród dla najlepszych prac w wysokości 800 zł. Laureatami konkursu zostali: Iryna Hałaktionowa za esej Społeczeństwo obywatelskie („Pomarańczowa rewolucja” – co dalej?, system partii politycznych, stosunki obywatel-państwo) oraz Bartłomiej Bańka za esej Ukraina w 2020 r. – możliwe warianty rozwoju.

20.06.2005
20 czerwca 2005 r. odbyła się Inauguracja IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W trakcie uroczystości Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski przedstawił aktualną sytuację Kolegium i perspektywy przekształcenia go w samodzielną uczelnię polsko-ukraińską. Przewodnicząca Komisji Konkursowej dr hab. Ola Hnatiuk konkursu na esej pt. Ukraina XXI wieku – scenariusze przyszłości ogłosiła wyniki konkursu, uczestnikom konkursu wręczono nagrody. Otwierający Dni Nauki wykład inauguracyjny pt. Nostalgia za Europą w dyskusjach ukraińskich intelektualistów wygłosiła dr hab. Oli Hnatiuk. Inauguracja zakończyła się zaprezentowaniem programu IV Dni Nauki EKPiUU przez Kanclerza EKPiUU dr Grzegorza Kuprianowicza.

17-18.06.2005
W dniach 17-18 czerwca 2005 r. w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży w Nasutowie pod Lublinem odbyło się spotkanie „Ambasadorzy Przemian w Regionie” podsumowujące Program RITA. Spotkanie zostało organizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji, jego fundatorem była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Podczas spotkania odbyły się panel ekspertów i dyskusja poświęcona Pomarańczowej Rewolucji oraz polskiemu udziałowi w przemianach na Ukrainie, w której uczestniczył Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie Marek Ziółkowski. Ponadto przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji, które realizowały swoje projekty w ramach Programu RITA, prezentowali swoje projekty. Prezentacji portalu Złote Wrota – kultura ukraińska online, tworzonego przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU, dokonał słuchacz IV roku EKPiUU Andrij Saweneć.

17-18.06.2005
W nocy z 17 na 18 czerwca 2005 r.w Centrum Kultury w Lublinie odbyło się organizowane przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU oraz Centrum Kultury w Lublinie spotkanie ze znanym literatem ukraińskim Ołeksandrem Irwańcem. Spotkanie było połączone z prezentacją nowego tomika wierszy Ołeksandra Irwancia Preambuły i teksty (Kijów: Fakt 2005), na który złożyły się satyry polityczne stworzone w ciągu ostatnich półtora roku i wygłoszonych przez autora w programie telewizyjnym „5 kopijek” na „Kanale 5”. Spotkanie odbyło się w atmosferze bezpośredniej oraz nieformalnej rozmowy autora z czytelnikami.

17.06.2005
Wieczorem 17 czerwca 2005 r. na Placu Litewskim w Lublinie wystawiono sztukę Ołeksandra Irwancia Kłamczuch z Placu Litewskiego. Przedstawienie Teatru „Kulbaba” zostało zrealizowane dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Kultury w Lublinie oraz Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU w ramach Dni Kultury Ukraińskiej organizowanych przez Urząd Miasta Lublin. Przedstawienie objął patronatem honorowym Komendant Miejski Policji w Lublinie. Sztuka została wystawiona w reżyserii Marioli Artemiuk przy współpracy z Grzegorzem Rzepeckim. Główne role grali słuchacze EKPiUU Jarosława Iwczenko i Walentyn Demczuk, udział w przedstawieniu wzięli także inni słuchacze Kolegium, m.in. Liana Hurska oraz Andrij Pawłyszyn. Po przedstawieniu do widzów przemówił autor sztuki Ołeksandr Irwaneć, który podkreślił unikatowy charakter lubelskiej premiery Kłamczucha, gdyż sztuka, znana widzom na Ukrainie, w Niemczech, Luksemburgu oraz Kazachstanie, tym razem została wystawiona w miejscu, w którym toczy się jej akcja. Mimo deszczu, spektakl przyciągnął liczną publiczność.

16.06.2005
W dniu 16 czerwca 2005 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Ihorovi Ševčenko – znanemu badaczowi kultury bizantyjskiej, jak również czołowemu ukrainiście, profesorowi-emerytowi Uniwersytetu Harvarda. Na ceremonii byli obecni Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz, pracownicy oraz słuchacze EKPiUU. W tym samym dniu popołudniu prof. I. Ševčenko ponownie spotkał się ze słuchaczami Kolegium. Po przeczytaniu listu gratulacyjnego przez Kanclerza EKPiUU dra Grzegorza Kuprianowicza prof. Ihor Ševčenko w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU wygłosił nowatorski i polemiczny wykład O zachodnich korzeniach starocerkiewnosłowiańskich terminów mošti „relikwie” i pričęštenije „komunia”. Po wykładzie prof. I. Ševčenko udzielił odpowiedzi na pytania słuchaczy.

15.06.2005
15 czerwca 2005 r. wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów złożyli światowej sławy bizantynista prof. Ihor Ševčenko (Harvard University) oraz jeden z inicjatorów powstania uczelni polsko-ukraińskiej, wybitny ukraiński historyk i publicysta prof. Bohdan Osadczuk (Freie Universität Berlin).

15.06.2005
15 czerwca 2005 r. odwiedziła Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów prof. Tetiana Bałabuszewycz, pracownik naukowy Katedry Historii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

06.2005
W połowie czerwca 2005 r. nakładem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej ukazała się książka Wiele twarzy Ukrainy. Na tom złożyło się 25 rozmów przeprowadzonych prze Izę Chruślińską i Piotra Tymę z ukraińskimi, polskimi oraz zachodnimi intelektualistami, przywódcami ukraińskiego podziemia w latach 40-50-tych, byłymi dysydentami oraz działaczami społeczności żydowskiej na Ukrainie. Znaczna część rozmów wcześniej była publikowana na łamach polskich czasopism. Książka została opatrzona przedmową Mirosława Czecha,a także komentarzami oraz notami biograficznymi.

14.06.2005
14 czerwca 2005 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Mykoly Seredycha pt. Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i badanie ich właściwości adsorpcyjnych i chromatograficznych. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Gieraka, recenzentami byli prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Choma ( z Wojskowej Akademii Technicznej). Rozprawa oraz przebieg obrony zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Rady Wydziału, która podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału Chemii UMCS o nadanie mgr M. Seredyczowi tytułu doktora nauk chemicznych.

14.06.2005
14 czerwca 2005 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchaczki IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Olhy Seledets. Rozprawa nosi tytuł: Preparatyka adsorbentów węglowo-mineralnych o specyficznych właściwościach powierzchniowych (promotor: prof. dr hab. Romana Lebody, recenzenci: dr hab. Jolanta Markiewicz-Michałek prof. UMCS i prof. dr hab. Janina Milewska-Duda). Komisja Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału Chemii UMCS o nadanie mgr O. Seledets stopnia naukowego doktora.

10.06.2005
10 czerwca 2005 r. z roboczą wizytą w Polsce przebywali premier Ukrainy Julia Tymoszenko oraz wicepremier Mykoła Tomenko. W tym dniu w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie wicepremiera Ukrainy Mykoły Tomenki z władzami i słuchaczami Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Podczas spotkania, które prowadził rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Marian Harasimiuk, Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski zaprezentował projekt Europejskiego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Wicepremier Mykoła Tomenko zapewnił władze i słuchaczy EKPiUU, że władze Ukrainy będą wspierały inicjatywę powołania nowej uczelni. Ponadto słuchacze EKPiUU mieli okazję otrzymać odpowiedzi wicepremiera na interesujące ich pytania. Po spotkaniu z wicepremierem rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Marian Harasimiuk, Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz spotkali się z premier Ukrainy Julią Tymoszenko. Na Rynku Kazimierza Dolnego szefową rządu Ukrainy powitali również słuchacze Kolegium.

09.06.2005
9 czerwca 2005 r. w „Centrali” Centrum Kultury w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czwartki z kulturą ukraińską”, organizowanego przez Centrum języka i kultury ukraińskiej EKPiUU wspólnie z Centrum Kultury w Lublinie. Swoją nową książkę „W pawutynni żyttia” (W pajęczynie życia, Bielsk Podlaski 2005) prezentował lublinianom Jerzy Hawryluk – znany ukraiński poeta, historyk i publicysta, redaktor naczelny ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. W ramach spotkania słuchacz EKPiUU Wiktor Jaruczyk, badacz literatury ukraińskiej w Polsce, przedstawił sylwetkę autora, z kolei prowadzący spotkanie Andrij Saweneć – poeta, tłumacz i słuchacz Kolegium, scharakteryzował nowy tomik poety. Starsze i nowsze utwory autora zostały zaprezentowane w toku spotkania przez Lianę Hurską, Andrija Sawencia oraz Mariolę Artemiuk. Pod koniec spotkania Jerzy Hawryluk opowiedział o historii ukraińskiego odrodzenia narodowego na Północnym Podlasiu. Jego odczyt zainspirował uczestników spotkania do interesujących pytań oraz refleksji.

07.06.2005
7 czerwca w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbył się kolejny Wykład Otwarty EKPiUU prof. Wołodymyra Aleksandrowycza na temat: „Ukraińskie ikony późnego średniowiecza (XIII-XIV w.) – nowe spojrzenie na ewolucję tradycji”. Wykład wzbudził wielkie zainteresowanie zarówno wśród słuchaczy Kolegium, jak też obecnych na wykładzie przedstawicieli środowiska akademickiego Lublina.

06.06.2005
W dniu 6 czerwca 2005 r. gościem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów był jeden z najwybitniejszych znawców ikony ukraińskiej prof. Wołodymyr Ałeksandrowycz, pracownik naukowy Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Iwana Krypjakewycza we Lwowie oraz profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Wykładów Otwartych EKPiUU wygłosił on wykład pt. Chełmska cudotwórcza ikona Bogarodzicy – zabytek sztuki bizantyjskiej XI w. Odkrycia i nowe interpretacje, podczas którego zapoznał słuchaczy Kolegium i gości z niezwykle ciekawą historią odkrycia w 2000 r. ikony chełmskiej – arcydzieła sztuki bizantyjskiej XI wieku. Po wykładzie profesor udzielił odpowiedzi na liczne pytania.

04.06.2005
W dniu 4 czerwca br. w zamku malborskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy XX Jubileuszowego Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Wśród wybranych przez jury prac należących do 159 artystów grafików z 27 krajów świata znalazły się ekslibrisy ukraińskiej artystki grafik, słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Ołeny Hajdamaki.

02.06.2005
W dniu 2 czerwca 2005 r. w sali konferencyjnej EKPiUU odbył się wykład prof. Ihora Bemki (USA, Edinboro University of Pennsylvania, Department of History and Anthropology) dla słuchaczy Kolegium. Prof. Ihor Bemko jest historykiem, zajmuje się historią Stanów Zjednoczonych oraz uwarunkowaniami polityki zagranicznej USA. Wykład prof. Ihora Bemki był poświęcony problematyce uwarunkowań kształtowania się współczesnej polityki Stanów Zjednoczonych.

02.06.2005
2 czerwca br. o godz. 11 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się spotkanie przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Petra Olijnyka ze słuchaczami EKPiUU. Podczas spotkania przewodniczący przedstawił problemy z jakimi boryka się nowa ekipa władzy na Ukrainie naprawiając spuściznę poprzedniego reżimu. Wśród priorytetowych kwestii wymienił zmiany kadrowe, walkę z korupcją, pociągnięcie do odpowiedzialności ludzi zamieszanych w afery gospodarcze i polityczne. Słuchacze EKPiUU mieli wiele pytań dotyczących planów spełnienia przez ekipę prezydenta Wiktora Juszczenki oczekiwań społeczeństwa. Spotkanie, w którym wzięli udział także Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski i Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Zbigniew Wojciechowski, poprowadził Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

31.05.2005
31 maja br. w Sali Obrad Rady Wydziału Politologii UMCS odbyła się prezentacja ukraińskiego wydania książki Jacka Wardy i Wojciecha Kłosowskiego Wyspy Szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego, zorganizowana przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Stowarzyszenie „Wyspa Szans” oraz PAUCI Inicjatywę Współpracy Polsko-Amerykańsako-Ukraińskiej. Prezentację poprowadził prodziekan Wydziału Politologii UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. W spotkaniu wzięli udział obaj autorzy książki, a także tłumacz i współredaktor ukraińskiego wydania – Marek Żelak oraz przedstawiciel PAUCI. Prezentacja zaowocowała ciekawą dyskusją na temat założeń i szans powodzenia reformy administracyjno-terytorialnej oraz wprowadzenia samorządów terytorialnych na Ukrainie. Dyskutowano o polskich doświadczeniach wprowadzania reformy administracyjnej oraz o możliwościach przeniesienia tych doświadczeń na grunt ukraiński, aby uniknąć powielania błędów. W prezentacji uczestniczyli również Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz przedstawiciel PAUCI Krzysztof Filcek.

27-29.05.2005
W dniach 27-29 maja 2005 r. z wizytą w Lublinie przebywał rektor jednego z uniwersytetów założycielskich EKPiUU - Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie - prof. Wiktor Skopenko. W dniu 27 maja w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się spotkanie prof. W. Skopenki z rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. drem hab. Marianem Harasimiukiem, Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem oraz Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem. Podczas spotkania omówiono kwestie działalności EKPiUU oraz perspektyw przekształcenia Kolegium w Europejski Uniwersytet Polsko-Ukraiński. Kanclerz EKPiUU złożył na ręce rektora Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie nowy projekt EUPU. Rektor W. Skopenko zadeklarował również poparcie ze strony Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie dla stworzenia uniwersytetu polsko-ukraińskiego w Lublinie oraz poinformował o działaniach w tym kierunku prowadzonych na Ukrainie. Następnie odbyło się spotkanie rektora W. Skopenki ze słuchaczami EKPiUU, w którym udział wzięli także Kanclerz EKPiUU oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. W ramach spotkania prof. W. Skopenko udzielił odpowiedzi na niektóre aktualne pytania, dotyczące m.in. procedury uznania na Ukrainie dyplomów otrzymanych za granicą. Było to pierwsze od czasu powołania EKPiUU spotkanie rektora tego uniwersytetu założycielskiego ze słuchaczami Kolegium. Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie prof. Wiktor Skopenko przebywał w Polsce na zaproszenie rektora UMCS prof. dra hab. Mariana Harasimiuka.

18-19.05.2005
W dniach 18-19 maja 2005 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja międzynarodowa „Stosunki polsko-ukraińskie w dobie przemian na Ukrainie”. Konferencja organizowaną przez Politologiczne Koło Naukowe UMCS przeprowadzona została pod patronatem honorowym Kanclerza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dra Grzegorza Kuprianowicza, a także z udziałem słuchaczy EKPiUU. Patronat honorowy nad konferencją objęli również prorektor UMCS prof. dr hab. Karol I. Wysokiński oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak. Obrady konferencji odbywały się w ramach 3 bloków tematycznych: „Pomarańczowa Rewolucja” na Ukrainie, Stosunki polsko-ukraińskie w okresie transformacji, a także Polska i Ukraina a Unia Europejska. Referaty wygłosiło m.in. kilku słuchaczy EKPiUU: Anna Lewandowska, Liana Hurska, Krystyna Czuszak oraz Maksym Ferenc.

13.05.2005
W dniu 13 maja br. drużyna piłkarska Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów uczestniczyła w organizowanym przez Politechnikę Lubelską turnieju piłkarskim z okazji „Święta Politechniki 2005”. Drużyna piłkarska EKPiUU zagrała w składzie: Dmytro Bezpalko, Wołodymyr Kuprysiuk, Andrij Dobrianśkyj, Wiktor Sobećkyj oraz Ołeksandr Honczar. W końcowej klasyfikacji turnieju drużyna EKPiUU zajęła trzecie miejsce.

11.05.2005
W dniu 11 maja 2005 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej słuchacza IV roku Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Dariusza Wierzchosia pt. Działalność polityczna i wojskowa generała Piotra Wrangla podczas rewolucji i wojny domowej w Rosji (promotor: prof. dr hab. Leszek Piątkowski, recenzenci: prof. Mieczysław Tanty, prof. Marek Mądzik). Komisja Rady Wydziału powołana do przeprowadzenia obrony pozytywnie oceniła rozprawę doktorską i przebieg obrony oraz podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Wydziału Humanistycznego UMCS o nadanie mgr. D. Wierzchosiowi stopnia naukowego doktora. Była to pierwsza obrona słuchacza Kolegium w roku akademickim 2004/2005, gdy studia doktoranckie w EKPiUU kończy pierwszy rocznik słuchaczy, przyjętych do Kolegium w 2001 r. (Wcześniej odbyły się dwie obrony słuchaczy EKPiUU, którzy bronili swe rozprawy przed terminem – w 2003 i 2004 r.)

28.04. - 04.05.2005
W dniach 28 kwietnia – 4 maja 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów trwała przerwa świąteczna w związku ze świętami Wielkanocnymi według kalendarza juliańskiego, przypadającymi w tym roku 1 maja.

26.04.2005
26 kwietnia 2005 r. odbył się Wykład Otwarty EKPiUU pt. Rola Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w transformacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie na początku XXI wieku, który wygłosił prof. Mychajło Kostyćki, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, członek Akademii Nauk Prawniczych Ukrainy, autor wielu prac naukowych, monografii i podręczników. Wykład poświęcony był znaczeniu prawa w życiu społeczeństwa, narodu, państwa, a w szczególności roli Sądu Konstytucyjnego w tworzeniu podstaw demokracji i państwa prawa. Wykład wywołał ciekawą dyskusję.

22.04.2005
W dniu 22 kwietnia br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się seminarium translatorskie, które prowadziła prof. Ola Hnatiuk (Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Warszawski) – wybitna badaczka literatury ukraińskiej oraz tłumaczka (m.in. twórczości Jurija Andruchowycza). Podczas seminarium prof. O. Hnatiuk przedstawiła w zarysie historię przekładów literatury ukraińskiej na język polski od XIX wieku po dzień dzisiejszy. Skupiła swoją uwagę na kilku wybitnych tłumaczach ukraińskich w Polsce oraz scharakteryzowała kontekst historyczny wpływający na przekłady literatury ukraińskiej w Polsce. W seminarium wzięli udział słuchacze i pracownicy EKPiUU oraz pracownicy naukowi UMCS.

22.04.2005
W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi wg kalendarza wschodniego w piątek 22 kwietnia br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyły się warsztaty pisankarskie, które tradycyjnie poprowadziła artystka oraz słuchaczka Kolegium Ołena Hajdamaka. W warsztatach wzięli udział zarówno słuchacze i pracownicy Kolegium, jak również goście spoza Kolegium. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi wzorami malowania pisanek oraz namalować swoją według własnego wzoru.

21.04.2005
21 kwietnia 2005 r. w ramach organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU oraz Centrum Kultury w Lublinie cyklu „Czwartki z kulturą ukraińską” w „Centrali” Centrum Kultury w Lublinie odbyła się prezentacja nowego numeru ukraińskiego czasopisma literackiego „Potiah 76” (Pociąg 76). W prezentacji udział wzięli znani przedstawiciele nowej generacji literatów ukraińskich: poeta, prozaik, tłumacz Serhij Żadan i badacz literatury, krytyk, redaktor czasopisma Ołeksandr Bojczenko, jak również tłumacz literatury ukraińskiej na język polski Michał Petryk. Prezentację poprowadziła znana badaczka literatury ukraińskiej i tłumaczka prof. Ola Hnatiuk. W trakcie wieczoru literackiego jego uczestnicy zaprezentowali fragmenty wierszy, prozy, przekładów i tekstów krytycznych, a także udzielili odpowiedzi na pytania słuchaczy.

20.04.2005
20 kwietnia 2005 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU wykład pt. Giedroyc a Ukraina wygłosiła wybitna specjalistka od spraw ukraińskich Bogumiła Berdychowska. Podczas wykładu B. Berdychowska przedstawiła współpracę J. Giedroycia z wybitnymi postaciami diaspory ukraińskiej (m. in. I. Łysiak-Rudnycki, B. Łewycki, B. Osadczuk, J. Ławrinenko i J. Szerech-Szewelow) oraz przedstawiła ich sylwetki.

20.04.2005
20 kwietnia 2005 r. w Starej Auli KUL odbyła się prezentacja książki Jerzy Giedroyc. Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982, zorganizowana przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, która dokonała wyboru listów do książki, opatrzyła ją wstępem i przypisami. Prezentowany tom jest zbiorem korespondencji redaktora paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroyca i z najwybitniejszymi postaciami powojennej emigracji ukraińskiej, m.in. z Iwanem Kedrynem-Rudnyckim, Iwanem Koszeliwciem, Jurijem Ławrinenką, Borysem Łewyckim, Iwanem Łysiakiem-Rudnyckim, Bohdanem Osadczukiem i Jurijem Szerechem-Szewelowem. Prezentację poprowadził prof. dr hab. Jan Pomorski, prorektor UMCS oraz Przewodniczący Konwentu EKPiUU. Udział w dyskusji wziął także Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz, który określił tę pracę jako historię intelektualną stosunków polsko-ukraińskich drugiej połowy XX wieku.

19.04.2005
19 kwietnia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów gościł dziekan Wydziału Historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego prof. Serhij Switłenko. Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz zaprezentował współczesny stan Kolegium oraz perspektywy rozwoju tej placówki. Delegacja Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego przebywała w Lublinie na zaproszenie UMCS.

12.04.2005
Ostatnim elementem oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Rzeczpospolitej Polskiej stał się pobyt na Podkarpaciu w dniu 12 kwietnia 2005 r. W tym dniu we wsi Młyny Wiktor Juszczenko wziął udział w uroczystości otwarcia kaplicy-memoriału nad grobem ks. Mychajła Werbickiego, autora muzyki do hymnu narodowego Ukrainy. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, w której skład weszli Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz słuchacze Kolegium. Na grobie ks. Mychajła Werbickiego złożono wieniec od EKPiUU. Tegoż dnia popołudniu Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w spotkaniu prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki z przedstawicielami społeczności ukraińskiej w Polsce, które odbyło się w Ukraińskim Domu Narodowym w Przemyślu.

12.04.2005
W ramach oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Polsce w dniu 12 kwietnia br. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się jego wykład zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Fundacją Stefana Batorego. Wykład poprzedzony był projekcją filmu o pomarańczowej rewolucji na Ukrainie oraz krótkim wystąpieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Na wykładzie obecni byli władze, nauczyciele akademiccy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, jak również przedstawiciele innych uczelni polskich. W wykładzie prezydenta Ukrainy W. Juszczenki uczestniczyli rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Marian Harasimiuk oraz prof. dr hab. Jan Pomorski, prorektor UMCS i Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, którzy przeprowadzili z prezydentem krótką rozmowę. Na wykładzie obecna była również delegacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, w skład której weszli słuchacze Kolegium oraz dr Nadzieja Tkaczyk.
Prezydent Ukrainy przyjechał do Polski...

11.04.2005
W dniu 11 kwietnia 2005 r. oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. W tym dniu w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się Uroczysty Koncert z okazji Inauguracji Roku Ukrainy w Polsce z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów podczas uroczystości reprezentowali Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

07.04.2005
7 kwietnia 2005 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odwiedził Prorektor Uniwersytetu Ekonomiki i Prawa „KROK” w Kijowie prof. Wołodymyr Hiżewśkyj. Uniwersytet „KROK” jest jedną z najlepszych prywatnych uczelni na Ukrainie. Prowadzi studia w zakresie prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, technologii informatycznych. Kijowski gość spotkał się z Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem i zapoznał się z działalnością Kolegium.

07.04.2005
W dniu 7 kwietnia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów gościła delegacja Instytutu Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-frankiwsku, w skład której wchodzili dyrektor Instytutu prof. Wiktor Basaj oraz prof. Pawło Frys. Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz zaprezentował gościom współczesność i perspektywy rozwoju Kolegium.

04.04.2005
Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jednego z uniwersytetów-założycieli EKPiUU, na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2005 r. podjął uchwałę o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu imienia Jana Pawła II.

02.04.2005
Społeczność Akademicka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci papieża Jana Pawła II. Odszedł Człowiek, który na przełomie dwóch tysiącleci uwrażliwiał świat na wartości moralne i duchowe, poszukiwał dróg budowania jedności chrześcijan. Odszedł Syn Europy Środkowo-Wschodniej, Słowianin, który rozumiał specyfikę „młodszej” Europy i dążył do upodmiotowienia narodów tej części kontynentu, w tym Polski i Ukrainy. Dla wielu był duchownym przywódcą i niekwestionowanym autorytetem religijnym.

24.03.2005
24 marca 2005 r. odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Markiem Belką, Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone Europejskiemu Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, był Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Marian Harasimiuk. W spotkaniu wzięli udział rektorzy i prorektorzy współtworzących Kolegium lubelskich uczelni, władze EKPiUU, a także słuchacze Kolegium. Premierowi przedstawiono aktualną sytuację Kolegium, które nadal nie ma uregulowanego statusu prawnego oraz poważne trudności finansowe. Premier RP Marek Belka zadeklarował wsparcie działań na rzecz uregulowania statusu prawnego Kolegium, przyznanie w 2005 r. dotacji na bieżącą działalność w wysokości 3,5 mln złotych oraz uwzględnienie w przygotowywanym właśnie budżecie państwa na rok 2006 dotacji dla Kolegium. Podkreślił również, że koniecznym jest przeprowadzenie rekrutacji do Kolegium na rok akademicki 2005/2006 i stwierdził, że rekrutacja może być rozpoczęta.
Premier obiecał pieniądze dla kolegium polsko-ukraińskiego w Lublinie....

20-23.03.2005
W dniach 20-23 marca 2005 r. przebywała w Kijowie delegacja, która prowadziła rozmowy w sprawie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Delegacji przewodniczył Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Marian Harasimiuk, w skład delegacji weszli również kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr Grzegorz Kuprianowicz oraz dr Hubert Łaszkiewicz (KUL) – sekretarz Kongresu „Ukraina XXI wieku”, organizowanego przez EKPiUU w dniach 16-18 czerwca 2005 r. Delegacja odbyła w stolicy Ukrainy szereg spotkań, na których omówiono perspektywy rozwoju Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz uregulowania jego statusu prawnego i zasad finansowania tej instytucji. Prowadzono również rozmowy dotyczące organizacji Kongresu „Ukraina XXI wieku”. Delegacja spotkała się z ministrem oświaty i nauki Ukrainy Stanisławem Nikołajenką, odbyła również spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy z udziałem dyrektor Departamentu ds. Współpracy Kulturalnej Tetianą Iżewską. Lubelska delegacja złożyła także wizyty w uniwersytetach założycielskich EKPiUU. W Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie odbyło się spotkanie z rektorem tego uniwersytetuprof. Wiktorem Skopenką, delegacja spotkała się również z prorektorem prof. Ołehem Tretiakiem oraz zwiedziła uniwersytet. W Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” odbyło spotkanie delegacji z władzami uczelni na czele z Prezydentem prof. Wiaczesławem Briuchoweckim oraz wiceprezydentami prof. Mychajłem Brykiem i Kateryną Maksym. Delegacja spotkała się również z zastępcą Przewodniczącego Konwentu EKPiUU deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy prof. Mykołą Żułyńskimoraz ambasadorem RP na Ukrainie Markiem Ziółkowskim. Sprawy Kolegium były również poruszone w rozmowach z najwyższymi władzami Ukrainy w trakcie odbywającej się 21 marca 2005 r. wizyty ministra spraw zagranicznych RP prof. Adama Daniela Rotfelda oraz ministra spraw zagranicznych Niemiec Joschki Fischera. Tego dnia w Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie odbyła się uroczysta kolacja z udziałem ministra spraw zagranicznych RP prof. Adama Daniela Rotfelda, w której wzięli udział m. in. rektorzy uniwersytetów założycielskich EKPiUU – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, zastępca Przewodniczącego Konwentu EKPiUU oraz kanclerz EKPiUU.

11.03.2005
W dniu 11 marca 2005 r. w ramach obchodów ku czci Tarasa Szewczenki Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU zorganizowało przegląd filmu „Nazar Stodola”, będącego ekranizacją jednobrzmiącego dramatu tego wybitnego poety ukraińskiego. Film został wyprodukowany przez Studio Filmowe im. O. Dowżenki w roku 1954 . Starannie oddaje on pełen piękna, tajemniczości obrzędów i obyczajów byt ludu ukraińskiego.

8-11.03.2005
W dniach 8-11 marca 2005 r. na zaproszenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie gościł Dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie prof. Jarosław Isajewicz. Gość zapoznał się z działalnością Kolegium, spotkał się z Kanclerzem Kolegium drem Grzegorzem Kuprianowiczem, a także wygłosił wykłady w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU, dzięki którym miał okazję bezpośrednio spotkać się ze słuchaczami Kolegium oraz mieszkańcami Lublina. W czasie wizyty prof. J. Isajewicz wziął udział w uroczystości wręczenia Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Honorowemu Przewodniczącemu Konwentu EKPiUU prof. Jerzemu Kłoczowskiemu. Odwiedził również Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

09.03.2005
W dniu 9 marca 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wieloletniemu profesorowi tego uniwersytetu oraz Honorowemu Przewodniczącemu Konwentu EKPiUU prof. Jerzemu Kłoczowskiemu. W uroczystości wzięli udział Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz słuchacze Kolegium. W imieniu ukraińskiego środowiska akademickiego gratulacje prof. J. Kłoczowskiemu złożył goszczący w Kolegium prof. J. Isajewicz.

08-09.03.2005
W dniach 8-9 marca 2005 r. odbyły się wykłady w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU, które wygłosił sekretarz Oddziału Historii, Filozofii i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewycza NANU we Lwowie prof. Jarosław Isajewicz. W dniu 8 marca ten jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków ukraińskich wygłosił w języku polskim wykład Różne wersje historii Lwowa – czy można je uzgodnić?, w którym scharakteryzował różne podejścia do historii miasta, które odegrało ważną rolę w dziejach narodów ukraińskiego i polskiego. Po wykładzie odbyła się interesująca dyskusja. W dniu 9 marca prof. J. Isajewicz wygłosił wykład nt. Polsko-ukraińskie kontakty kulturowe w ciągu stuleci - możliwość różnych podejść.

08-22.03.2005
W dniach 8, 15 oraz 22 marca 2005 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odwiedziły delegacje przedstawicieli władz lokalnych Obwodu Iwano-Frankowskiego na Ukrainie. Grupy uczestniczyły w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Polsko-ukraińska współpraca w zakresie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego” (Program TACIS, IBPP). W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Fundacji Agnieszka Domańska oraz Mariusz Sienkiewicz. Prowadził spotkania słuchacz EKPiUU Andrij Saweneć.

03.03.2005
3 marca 2005 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie – w ramach organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU oraz Centrum Kultury w Lublinie cyklu „Czwartki z kulturą ukraińską” – odbył się wieczór folkloru ukraińskiego „Seluky” w mieście poświęcony tradycyjnemu śpiewowi ukraińskiemu. Gościem wieczoru był męski zespół folklorystyczny „Seluky” (Wieśniacy). Zespół założyli słuchacze Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Roman Jenenko, Ołeksij Nahorniuk, Roman Kabaczij oraz Taras Szumejko. Chociaż zespół „Seluky” istnieje od niedawna, występ w Centrum Kultury przyciągnął uwagę mieszkańców Lublina, o czym świadczyła wypełniona po brzegi Sala Czarna. Na repertuar „Seluków” składają się tradycyjne pieśni ukraińskie przeważnie z Polesia i Połtawszczyzny, w dużej mierze jest on odzwierciedleniem repertuaru znanego kijowskiego zespołu „Drewo”, z którym od lat związany jest jeden z członków zespołu „Seluky” oraz jego nieformalny kierownik Roman Jenenko.

22-24.02.2005
22-24 lutego 2005 r. drużyna piłkarska słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetówuczestniczyła w rozgrywkach grupowych Mistrzostw UMCS w halowej piłce nożnej i zajęła trzecie miejsce w swojej grupie. W historii drużyny słuchaczy EKPiUU, istniejącej od jesieni 2004 r., jest to czwarty udział w turnieju piłkarskim.

17.02.2005
17 lutego 2005 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie odbył się wieczór kultury ukraińskiej, organizowany przez nauczyciela Liceum Tomasza Siwka oraz słuchaczkę Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Paulinę Piasecką. W ramach wieczoru słuchacz EKPiUU Andrij Pawłyszyn wygłosił wykład z historii Ukrainy, z kolei kilku innych słuchaczy Kolegium oraz ukraińskich studentów w składzie nowopowstałego zespołu wokalnego zaprezentowali słuchaczom koncert pieśni ukraińskich.

16.02.2005
16 lutego 2005 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wydało wybór wierszy Wisławy Szymborskiej „Wersja wydarzeń”w przekładzie Andrija Sawencia, słuchacza EKPiUU. Książka zawiera 101 wierszy poetki w oryginale i przekładzie ukraińskim, posłowie tłumacza, komentarze, a także bibliografię ukraińskich przekładów wierszy W. Szymborskiej oraz ukraińskich publikacji poświęconych poetce. To wydawnictwo zapoczątkowuje wspólny projekt wydawniczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Wydawnictwa UMCS, w którego ramach ukażą się przekłady literatury polskiej na język ukraiński.

16.02.2005
16 lutego 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczął się semestr letni.

13.02.2005
13 lutego 2005 r. w Sali Nowej Centrum Kultury w Lublinie została wystawiona jednoaktowa sztuka Wołodymyra Samijłenki „Drama bez horiłky” („Dramat bez gorzałki”) w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej, działającej przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Spektakl wyreżyserowała Mariola Artemiuk. Lubelska premiera spektaklu odbyła się przy pełnej sali i kończyła się owacjami. Jednocześnie był to już piąty występ grupy teatralnej, która w listopadzie 2004 r. dwa razy wystawiała sztukę w ramach XIII Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień 2004”, zaś w styczniu 2005 r. na Łemkowszczyźnie. Grupa teatralna działa przy EKPiUU od października 2004 r., jej członkami są słuchacze Kolegium oraz ukraińscy studenci z Podlasia i Łemkowszczyzny studiujący na lubelskich uczelniach.

10.02.2005
10 lutego 2005 r. dr Tatiana Hołyńska, wybitna warszawska ukrainistka, emerytowany pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, przekazała w darze Bibliotece Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów część swojego księgozbioru ukrainistycznego. Liczący prawie tysiąc woluminów dar znacząco wzbogaci tworzoną bibliotekę Kolegium

07.02.2005
Lubelski Kurator Oświaty Waldemar Godlewski pozytywnie zaopiniował projekt Rady Miejskiej w Lublinie przekazania bursy szkolnej przy ul. Weteranów dla Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Uchwałę o zamiarze przekazania bursy Rada Miejska w Lublinie podjęła 20 stycznia br. Pozytywna opinia Kuratora jest niezbędna dla dalszej realizacji tego projektu.

31.01.2005
31 stycznia 2005 r. w Trybunale Koronnym odbyło się otwarcie Euroregionalnego Ośrodka Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie oraz Turystycznego Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego, utworzonych przez Urząd Miasta Lublin w celu realizacji projektów w ramach funduszu PHARE 2002. Wyrazistym akcentem tego spotkania był koncert zespołu folklorystycznego „Seluky” (Wieśniacy), którego członkami są słuchacze Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Taras Szumejko, Roman Kabaczij, Ołeksij Nahorniuk oraz Roman Jenenko. Kolegium reprezentowała na spotkaniu mgr Agnieszka Kowalczyk-Wójcik.

29.01.2005
29 stycznia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęła się przerwa międzysemestralna.

28-29.01.2005
W dniach 28 i 29 stycznia 2005 r. w Sanoku i Mokrym na zaproszenie miejscowych kół Związku Ukraińców w Polsce występowała grupa teatralna działająca przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, w skład której wchodzą słuchacze EKPiUU oraz studiujący na lubelskich uczelniach studenci ukraińscy z Podlasia i Łemkowszczyzny. W trakcie tournee młodzi aktorzy wystawiali jednoaktową sztukę Wołodymyra Samijłenki „Drama bez horiłky” . Spektakl wyreżyserowała Mariola Artemiuk. Wieczorem 28 stycznia 2005 r. sztukę wystawiono w Sanoku, po spektaklu teatralnym odbyła się prezentacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z udziałem słuchaczy EKPiUU – członków grupy teatralnej. Słuchacz Kolegium Andrzej Artemiuk zaprezentował genezę, działalność oraz perspektywy EKPUiU, odpowiedział też na pytania uczestników prezentacji, wśród których liczną grupę stanowili pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. W niedzielę 29 stycznia 2005 r. spektakl „Drama bez horiłky” wystawiony został w łemkowskiej wsi Mokre.

28.01.2005
28 stycznia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło się spotkanie przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych z deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyrem Bondarem. W spotkaniu wziął udział Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz. Spotkanie zorganizowała lubelska Fundacja „Młoda Demokracja” , której prezes Paweł Bobołowicz prowadził spotkanie. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele wołyńskich organizacji pozarządowych, towarzyszący deputowanemu W. Bondarowi: Koordynator Porozumienia Młodzieży Euroregionu „Bug” Władysław Stemkowśkyj oraz dyrektor Centrum Reform Municypalnych „Łuck-1432” Anatolij Parchomiuk.

28.01.2005
W dniu 28 stycznia 2005 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów gościła delegacja młodzieży ukraińskiej ze wschodniej Ukrainy (Berdiańsk i okolice) realizująca program II spotkania szkoleniowego w ramach III etapu projektu „Młodzieżowi liderzy społeczności lokalnej budują państwo obywatelskie” zorganizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Podczas wizyty młodzież ukraińska miała okazję zapoznać się z ideą i historią powołania Kolegium, dowiedzieć się o założycielach Kolegium, uzyskać informację na temat jego słuchaczy oraz obecnej sytuacji. Prezentacji Kolegium dokonała dr Nadzieja Tkaczyk.

27.01.2005
27 stycznia 2005 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odwiedził deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Bondar, lider partii „Nasza Ukraina” na Wołyniu. Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz przedstawił gościowi historię oraz aktualną sytuację i problemy Kolegium.

25.01.2005
25 stycznia 2005 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU wykład wygłosiła Bogumiła Berdychowska, wybitny analityk, publicystka, specjalistka od spraw ukraińskich. W wykładzie pt. Pomarańczowa rewolucja – Ukraina na drodze do społeczeństwa obywatelskiego dokonała znakomitej analizy kampanii wyborczej na Ukrainie, strategii wyborczych obu kandydatów, uwarunkowań preferencji ukraińskich wyborców. Wskazała również na różnorodne skutki pomarańczowej rewolucji dla Ukrainy i Europy. Wykład zakończył się interesującą dyskusją.

23.01.2005
W dniu 23 stycznia 2005 r. w związku z inauguracją nowowybranego 26 grudnia 2004 r. Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki listy gratulacyjne na jego ręce przesłali Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz.

22.01.2005
22 stycznia 2005 r. w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się prezentacja książki dra hab. Emiliana Wiszki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939”. Spotkanie, będące pierwszą w Polsce prezentacją tej monografii, zostało organizowane przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu wziął udział autor monografii dr hab. Emilian Wiszka. Spotkanie prowadzili Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz oraz kierownik Pracowni Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej dr Andrzej Gil. Uczestnicy promocji mieli również możliwość nabycia prezentowanej książki.

22.01.2005
22 stycznia 2005 r. odbyły się w Lublinie tradycyjne uroczystości z okazji święta narodowego Ukrainy – Dnia Niepodległości i Jedności Ukrainy. Zostały one organizowane przez Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie. W uroczystościach, które prowadził przewodniczący Towarzystwa, jednocześnie Kanclerz EKPiUU, dr Grzegorz Kuprianowicz, wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, lubelskich władz wojewódzkich i samorządowych, Wojska Polskiego oraz społeczność ukraińska Lublina i słuchacze Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W ramach obchodów Dnia Niepodległości i Jedności Ukrainy na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej nad grobami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej zostały odsłużone Panachyda (nabożeństwo żałobne) za dusze żołnierzy ukraińskich i Mołebeń (nabożeństwo dziękczynne) za Ukrainę, celebrowane przez Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla oraz złożono wieńce przy pomniku ku czci żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Następnie w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste spotkanie oraz koncert muzyki ukraińskiej.

20.01.2005
20 stycznia 2005 r. w Klubie „Centrala” Centrum Kultury w Lublinie odbyło się pierwsze w roku 2005 spotkanie w ramach cyklu „Czwartki z kulturą ukraińską” organizowane przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej EKPiUU oraz Centrum Kultury w Lublinie. Spotkanie pod tytułem Spacer (z) „Ukraińskim zaułkiem literackim” zostało poświęcone almanachowi literackiemu wydawanemu w Polsce od 2001 roku. Gośćmi wieczoru byli inicjator i redaktor naczelny periodyku dr Tadeusz Karabowicz, ukraiński poeta i tłumacz z Polski, a także prof. dr hab. Stefania Andrusiw, badaczka literatury i krytyk literacki, profesor Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieczór prowadził Andrij Saweneć – tłumacz i krytyk, słuchacz EKPiUU. W czasie rozmowy podjętej przez uczestników spotkania poruszone zostały kwestie tożsamości językowej i kulturowej autorów ukraińskich zamieszkałych na terytorium Polski oraz ich udziału w ogólnoukraińskim procesie literackim.

20.01.2005
Rada Miasta Lublin IV kadencji na swej XXVI sesji w dniu 20 stycznia 2005 r. podjęła uchwałę o zamiarze przekazania budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Weteranów 3 w Lublinie na potrzeby Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Na posiedzeniu Rady Miasta wystąpił Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jan Pomorski, w posiedzeniu wziął również udział Kanclerz Kolegium dr Grzegorz Kuprianowicz, a także grupa słuchaczy EKPiUU.

17-18.01.2005
17-18 stycznia 2005 r. odbyły się kolejne wykłady w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU, które wygłosił prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina), wybitny badacz najnowszej historii Ukrainy prof. Wołodymyr Baran. 17 stycznia gość z Łucka mówił na temat Ukraina w końcowym okresie stalinizmu (1944-1953), zaś 18 stycznia wygłosił wykład pt. Kampanie ideologiczne na Ukrainie w drugiej połowie lat 40-ch i na początku lat 50-ch XX w. Prof. W. Baran w znakomitych wykładach, które wzbudziły wielkie zainteresowanie uczestników, przedstawił sytuację społeczeństwa ukraińskiego w tym okresie, różnorodne skutki oddziaływania systemu totalitarnego na społeczeństwo i państwo.

16-20.01.2005
W dniach 16-20 stycznia 2005 r. gościem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów był prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) prof. Wołodymyr Baran. Gość z Łucka zapoznał się z działalnością Kolegium, spotkał się także z Przewodniczącym Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Janem Pomorskim oraz Kanclerzem Kolegium dr Grzegorzem Kuprianowiczem. Prof. W. Baran wygłosił wykłady w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU, dzięki którym miał bezpośredni kontakt ze słuchaczami Kolegium oraz środowiskiem naukowym Lublina. Odbył również szereg innych spotkań, m.in. z rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Marianem Harasimiukiem, kierownikiem Pracowni Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie dr Andrzejem Gilem, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem, dyrektorem Instytutu Historii UMCS prof. dr hab. Henrykiem Gmiterkiem i prodziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Andrzejem Stępnikiem, wziął również udział w uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej ku czci prof. dr hab. Ryszarda Szczygła z okazji jubileuszu 60-lecia.

12.01.2005
12 stycznia 2005 r. w cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU wykład pt. Europa Środkowo-Wschodnia i jej znaczenie w dziejach kontynentu wygłosił Honorowy Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów prof. dr. hab. Jerzy Kłoczowski. Wykład ten był inauguracją cyklu Wykłady Otwarte EKPiUU w roku 2005. W trakcie wykładu wybitny polski mediewista zarysował kształtowanie się samego terminu „Europa Środkowo-Wschodnia”, scharakteryzował proces dziejowy tej części kontynentu oraz wskazał na jej wkład w spuściznę ogólnoeuropejską. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem.

01.2005

W styczniu 2005 r. w kijowskim wydawnictwie „Fakt” ukazała się książka słuchaczki Kolegium Dzwinki Matiasz pod tytułem „Requiem dla listopada” . Na okładce wykorzystano prace malarza Romana Jenenki, słuchacza EKPiUU.

10.01.2005
10 stycznia 2005 r. zakończyła się przerwa świąteczna, trwająca w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dłużej niż na innych lubelskich uczelniach, ze względu na święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego.

28.12.2004
W dniu 28 grudnia 2004 r. o godz. 11.30 powróciła do Lublina grupa obserwatorów międzynarodowych obserwujących powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, której wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie "Wspólne Korzenie" przy współpracy z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Wyjazd misji sponsorowały, z inicjatywy prezesa „Kom-Eko” Sp. z o. o. Wojciecha Lutka, lubelskie firmy i przedsiębiorcy: Wamaco Sp. z o.o., Kom-Eko Sp. z o.o., KPRD Sp. z o.o., Transhurt Sp z o.o. (Galeria Olimp), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., MPO Sita Lublin S.A., Lubelski Rynek Hurtowy S.A., LPRD S.A., PRD Lubartów S.A., GALADOM S.A., MPK Lublin, MPWiK w Lublinie, Glazura Królewska S.A., PRDM w Lublinie S.A., Bury Sp. z o.o., SKOK im. Z. Chmielewskiego, Piotr Drzewiecki, Tomasz Krywan. Decyzją Zarządu znaczącą darowiznę przekazał również „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. Wyjazd misji zorganizowano we współpracy z Forum Ukraińsko-Polskim w Kijowie, Ambasadą RP w Kijowie, Konsulem Generalnym RP w Charkowie. W drodze powrotnej 27 grudnia uczestnicy misji zwiedzili Charków, byli również na Majdanie Niepodległości w Kijowie.

26.12.2004
W niedzielę 26 grudnia 2004 r. odbyło się powtórne głosowanie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Większość słuchaczy EKPiUU – obywateli Ukrainy przebywała w tym czasie na Ukrainie i tam korzystała ze swoich praw wyborczych. Osoby, które pozostały w Lublinie głosowały w Zagranicznym Punkcie Wyborczym Nr 75 w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie. Podobnie jak po pierwszej i drugiej turach, w nocy z 26 na 27 grudnia 2004 r. w Sali Konferencyjnej EKPiUU działało centrum medialne.

26.12.2004
26 grudnia 2004 r. w trakcie powtórzenia drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie obserwatorzy międzynarodowi z misji obserwacyjnej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” przy współpracy z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, obserwowali przebieg wyborów w kilku miejscowościach rejonu derhaczowskiego w Obwodzie Charkowskim (Terytorialny Okręg Wyborczy nr 178). W skład szesnastoosobowej misji wchodzili pracownicy naukowi UMCS, samorządowcy, kanclerz i słuchacze Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, studenci UMCS.

25.12.2004
W dniu 25 grudnia 2004 r. o godz. 4.15 spod siedziby EKPiUU wyjechała misja obserwatorów międzynarodowych na powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, organizowana przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” przy współpracy z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W skład misji weszło 16 osób. Wszyscy otrzymali akredytacje ukraińskiej Centralnej Komisji Wyborczej. Misja udała się do rejonu derhaczowskiego w Obwodzie Charkowskim. Misję sponsorują lubelscy przedsiębiorcy (z inicjatywy prezesa „Kom-Eko” Sp. z o. o. Wojciecha Lutka) oraz „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. Wsparcia misji udzielił Prezydent Miasta Lublin. Głównym koordynatorem wyjazdu jest Sławomir Roszczenko, pracownik Biura Promocji Miasta UM Lublin.

22.12.2004
22 grudnia 2004 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęła się przerwa świąteczna.

21.12.2004
W dniu 21 grudnia 2004 r. w EKPiUU odbyło się szkolenie kandydatów na obserwatorów międzynarodowych w trakcie powtórzenia drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Szkolenie prowadził słuchacz EKPiUU i doktorant Wydziału Prawa UMCS Maksym Ferenc.

16-20.12.2004
Słuchacz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów i doktorant Wydziału Politologii UMCS Tomasz Kapuśniak wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World (Proces integracyjny Unii Europejskiej od Wschodu do Wschodu: Społeczeństwo obywatelskie i mniejszości etniczne wobec zmian globalnych), która w dniach 16-20 grudnia 2004 r. odbyła się w Sibiu (Rumunia). Organizatorami konferencji byli: Wydział Socjologii Uniwersytetu “LUCIAN BLAGA” w Sibiu (Rumunia), Stowarzyszenie Socjologów Łotewskich (Ryga, Łotwa) oraz Wydział Socjologii Uniwersytetu na Łotwie. Uczestnikami konferencji byli młodzi naukowcy z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

8-16.12.2004
W dniach 8-16 grudnia 2004 r. poprzez punkt informacyjny działający w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów przeprowadzono nabór kandydatów na wyjazd misji obserwatorów międzynarodowych na powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” przy wsparciu EKPiUU. Ankiety zgłoszeniowe przesłało ponad 70 osób. Spośród kandydatur wybrano osoby najlepiej przygotowane do pełnienia misji obserwatorów: władające językiem ukraińskim lub rosyjskim oraz znające realia ukraińskie.

2004
Od wiosny br. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zintensyfikowane zostały prace nad tworzeniem własnej specjalistycznej biblioteki naukowej. Profil Biblioteki EKPiUU odpowiadać będzie profilowi Kolegium - gromadzi ona przede wszystkim literaturę naukową dotyczącą Europy Środkowo-Wschodniej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności historii, filologii, filozofii, socjologii oraz ekonomii, politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, pedagogiki i psychologii, a także wydań literatury pięknej. Szczególna uwaga przy tworzeniu zasobu bibliotecznego zwracana jest na literaturę dotyczącą Polski i Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich - docelowo w zbiorach Biblioteki Kolegium miałaby znaleźć się cała literatura naukowa na temat Polski i kultury polskiej w języku ukraińskim oraz cała literatura naukowa na temat Ukrainy i kultury ukraińskiej w języku polskim. Biblioteka EKPiUU ma służyć nie tylko pracownikom i słuchaczom Kolegium, ale także wszystkim badaczom spoza Kolegium, którzy poszukują literatury naukowej dotyczącej problematyki Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich. Kolegium zabiega o wszelkie dary dla Biblioteki, ponieważ ograniczone środki finansowe nie pozwalają na razie dokonywać wszelkich niezbędnych dla rozwoju Biblioteki zakupów. Ostatnio po kilkadziesiąt pozycji przekazały w darze dla Biblioteki EKPiUU Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Systematycznie swe nowe publikacje przekazują dla Biblioteki Kolegium Fundacja Stefana Batorego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Listy darczyńców zamieszczane będą na stronie internetowej Kolegium.

16.12.2004
W czwartek 16 grudnia 2004 r. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „Czwartki z kulturą ukraińską”, który od roku organizowany jest przez Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Inauguracją cyklu w tym roku był wieczór literacki „Wiersze zawsze są wolne” będący prezentacją najnowszej antologii współczesnej poezji ukraińskiej. Gościem wieczoru był autor antologii Bohdan Zadura – poeta, prozaik, krytyk literacki, autor kilkudziesięciu tomów wierszy, powieści, opowiadań i wielu szkiców literackich oraz wybitny tłumacz, m.in. literatury ukraińskiej na język polski. Wieczór prowadził redaktor naczelny kwartalnika „Akcent” dr Bogusław Wróblewski. W trakcie wieczoru współczesną poezję ukraińską recytowała młodzież z działającej w Centrum Kultury w Lublinie „Pracowni słowa”. Na antologię „Wiersze zawsze są wolne” składa się 220 wierszy dwudziestu współczesnych poetów ukraińskich (m.in. D. Pawłyczki, E. Andijewskiej, M. Chołodnego, N. Biłocerkiweć, J. Andruchowycza, O. Irwancia, W. Neboraka, J. Brusłynowskiego, A. Bondara) w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Antologia jest najobszerniejszą jak dotąd w Polsce prezentacją współczesnej poezji ukraińskiej. Wydana we wrześniu tego roku przez Biuro Literackie oraz Kolegium Europy Wschodniej antologia Bohdana Zadury uznana została przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych za "książkę jesieni". Antologia znalazła się także w gronie 12 wyróżnionych książek Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepszą Książkę Roku o "Pióro Fredry", który swoje rozstrzygnięcie miał podczas "13. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek". Organizatorami wieczoru było Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Centrum Kultury w Lublinie, przy współpracy Wschodniej Fundacji Kultury. Spotkanie odbyło się w Klubie Centrala w Centrum Kultury w Lublinie. Sponsorem imprezy było przedsiębiorstwo „ZOMAR” S.A.

16.12.2004
Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Prof. dr hab. Jan Pomorski wyróżniony został tytułem Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu A.D. 2004. Tytuł ten przyznano mu „za szczególny wkład we współpracę środowisk naukowych i biznesowych oraz promocję Lublina jako centrum akademickiego wschodniej Polski”. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w trakcie Gali Lubelskiego Klubu Biznesu 16 grudnia 2004 r. w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

08-14.12.2004
W dniach 8-14 grudnia 2004 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów działał punkt informacyjny, w którym można było uzyskać informację o możliwościach wyjazdu jako obserwatorzy międzynarodowi w trakcie powtórzenia drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Informacji udzielali słuchacze EKPiUU. W okresie działania punktu udzielono informacji dla ok. 200 osób.

10.12.2004
W dniu 10 grudnia br. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów otrzymało pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP z dnia 3 grudnia 2004 r. informujące, że „z uwagi na brak środków finansowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie widzi możliwości refundowania stypendiów dla nowoprzyjętych w lutym 2005 r. słuchaczy EKPiUU. Natomiast kwestię finansowania studiów doktoranckich kolejnej grupy słuchaczy, przyjętej w październiku 2005 r., uzależniamy od kompleksowego rozwiązania problemów prawnych związanych z działalnością Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.” W związku z powyższą decyzją MENiS rekrutacja do Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów została przesunięta z lutego 2005 r. na październik 2005 r. Osoby, które przesłały do Kolegium dokumenty aplikacyjne, ubiegając się o przyjęcie na studia doktoranckie w EKPiUU w roku akademickim 2004/2005, wezmą udział w rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 po przesłaniu potwierdzenia, że są zainteresowane dalszym udziałem w rekrutacji do Kolegium.

10.12.2004
Wieczorem 10 grudnia w lubelskim muzeum «Dworek Wincentego Pola» odbyło się otwarcie Dwunastego Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, organizatorem którego było Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki. Na wystawie przedstawiono prace 15 artystów-grafików, wśród których znalazła się również praca doktorantki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i słuchaczki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Ołeny Hajdamaki. Ekslibrisy O. Hajdamaki były nie jedynym ukraińskim akcentem tego wydarzenia, gdyż po oficjalnym przemówieniu organizatorów Biennale w ścianach galerii zabrzmiała ukraińska pieśń narodowa.

10.12.2004
10 grudnia 2004 r. do Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów przybyli goście z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Drohobyckiej delegacji przewodniczył dziekan Wydziału prof. Mychajło Sawczyn. Gościom towarzyszył prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Andrzej Stępnik. Kanclerz EKPiUU dr Grzegorz Kuprianowicz zaprezentował gościom historię, współczesność i perspektywy rozwoju Kolegium. Wyrażono potrzebę współpracy między Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Drohobyczu a EKPiUU.

10.12.2004
10 grudnia 2004 r. w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów gościła delegacja Rady Obwodowej Obwodu Lwowskiego na czele z wiceprzewodniczącym Rady Ihorem Derżko. Delegacja spotkała się z Kanclerzem EKPiUU drem Grzegorzem Kuprianowiczem. Lwowscy goście zapoznali się z działalnością Kolegium, obiecali również wsparcie wobec władz Ukrainy starań o uregulowanie statusu prawnego EKPiUU.

08.12.2004
8 grudnia 2004 r. Kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr Grzegorz Kuprianowicz zwrócił się z apelem o udział obserwatorów międzynarodowych w trakcie powtórzenia drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Apel Kanclerza EKPiUU...>

03.12.2004
W piątek 3 grudnia 2005 r. odbyło się spotkanie Kanclerza Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dra Grzegorza Kuprianowicza ze słuchaczami Kolegium, którzy brali udział w "pomarańczowej rewolucji" w Kijowie. W ostatnich dniach listopada i pierwszych dniach grudnia kilkudziesięcioosobowa grupa słuchaczy EKPiUU uczestniczyła w manifestacjach na Majdanie Niepodległości w Kijowie. W trakcie spotkania uczestnicy kijowskich wydarzeń opowiedzieli o atmosferze na Majdanie Niepodległości, odbyła się również dyskusja o aktualnej sytuacji na Ukrainie.

27.11.2004
W dniu 27 listopada 2004 r. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zorganizowało w Centrum Kultury w Lublinie dyskusję o aktualnej sytuacji na Ukrainie. W dyskusji udział wzięli: dr Andrzej Gil - Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, dr Jan Hunin - politolog z Belgii, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr Grzegorz Kuprianowicz - Kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Zbigniew Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina, obserwator wyborów na Ukrainie, Sławomir Roszczenko - pracownik Biura Promocji Miasta Lublina, obserwator wyborów na Ukrainie oraz słuchacze EKPiUU, którzy powrócili z Kijowa: Olha Ihnatova oraz Oleh Rudenko. W związku z wydarzeniami na Ukrainie przygotowany przez grupę teatralną działającą przy EKPiUU spektakl teatralny, który miał odbyć się w tym terminie, został odwołany (zostanie wystawiony na początku lutego 2005 r.).

24.11.2004
W dniu 24 listopada 2004 r. Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów prof. dr hab. Jan Pomorski oraz Kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr Grzegorz Kuprianowicz wystosowali listy gratulacyjne do demokratycznie wybranego Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Teksty listów zamieszczamy poniżej.

21.11.2004
21 listopada 2004r. odbyła się druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Znaczna część słuchaczy EKPiUU – obywateli Ukrainy, głosowała w Zagranicznym Punkcie Wyborczym ? 75 znajdującym się w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie. Podobnie jak po pierwszej turze, w noc z 21 na 22 listopada w Sali Konferencyjnej EKPiUU zorganizowano centrum medialne, gdzie zainteresowani słuchacze EKPiUU mieli możliwość na bieżąco śledzić wydarzenia na Ukrainie za pośrednictwem telewizji satelitarnej oraz Internetu.

11.11.2004
W dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2004 r. Honorowy Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski odznaczony został najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. Prof. J. Kłoczowski jest wybitnym polskim mediewistą, badaczem historii kultury polskiej oraz historii chrześcijaństwa w Polsce i Europie. Jest autorem koncepcji "młodszej Europy", podkreślającym znaczenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej w dziejach kontynentu. Jest także założycielem i dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Niezwykle aktywny na płaszczyźnie współpracy polsko-ukraińskiej. Był jednym z założycieli i pierwszym Przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2000-2004). Od maja br. jest Honorowym Przewodniczącym Konwentu EKPiUU.

5.11.2004
5 listopada 2004 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach XIII Festiwalu Ukraińskiej Kultury na Podlasiu „Podlaska Jesień 2004” odbyła się prezentacja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z udziałem Kanclerza EKPiUU dra Grzegorza Kuprianowicza oraz słuchaczy Kolegium, którzy przedstawili mieszkańcom Białegostoku historię Kolegium, jego działalność naukową i wydawniczą, zaprezentowali także dorobek działającego przy EKPiUU Centrum Kultury i Języka Ukraińskiego. Po prezentacji Kanclerz oraz słuchacze EKPiUU odpowiadali na pytania uczestników spotkania. Na koniec Kanclerz EKPiUU dr G. Kuprianowicz wręczył dyrektorowi biblioteki Janowi Leończukowi „Rocznik EKPiUU”, który wzbogacił zbiory Książnicy Podlaskiej.

5.11, 7.11.2004
5 i 7 listopada 2004 r. grupa teatralna, która działa przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w ramach XIII Festiwalu Ukraińskiej Kultury na Podlasiu „Podlaska Jesień 2004” wystawiła sztukę Wołodymyra Samijłenki „ Dramat bez gorzałki” (scenariusz i reżyseria Mariola Artemiuk). Premiera sztuki odbyła się 5 listopada w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, następne przedstawienie odbyło się 7 listopada w Białymstoku w sali Akademii Muzycznej. Obydwa spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Były to pierwsze występy grupy teatralnej przy EKPiUU, w skład jakiej wchodzą słuchacze Kolegium oraz ukraińscy studenci z Podlasia i Łemkowszczyzny, studiujący na lubelskich uczelniach. Grupa teatralna została utworzona w październiku 2004 r.

5-7.11.2004
5-7 listopada 2004 r. 30-osobowa grupa doktorantów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów wyjechała na Podlasie na XIII Festiwal Ukraińskiej Kultury na Podlasiu „Podlaska Jesień 2004” , organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia. W programie wyjazdu, oprócz uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych, znalazła się również wycieczka po Północnym Podlasiu, w tym zwiedzanie Św. Góry Grabarki, miasteczka Kleszczele, soboru Trójcy Świętej w Hajnówce, pomnika ku czci żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Dubinach oraz miasta Bielsk Podlaski (m. in. miejscowej Szkoły Ikonopisania). Uczestnicy wyjazdu złożyli także wizytę rzeźbiarzowi ludowemu Włodzimierzowi Naumiukowi oraz spotkali się z kierownictwem Związku Ukraińców Podlasia. Podczas wyjazdu odbyła się także prezentacja EKPiUU oraz dwa przedstawienia grupy teatralnej przy EKPiUU.

31.10-01.11.2004
W noc po pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie z 31 października na 1 listopada 2004 r. w Sali Konferencyjnej EKPiUU odbył się wieczór wyborczy. Słuchacze EKPiUU oraz inne osoby zainteresowane wydarzeniami na Ukrainie miały możliwość na bieżąco obserwować rozwój sytuacji za pośrednictwem telewizji satelitarnej oraz Internetu. 31.10.2004

31.10.2004
31 października 2004 r. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Większość słuchaczy EKPiUU korzystała ze swoich praw wyborczych w Zagranicznym Punkcie Wyborczym ? 75 znajdującym się w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie, gdzie członkami komisji byli także doktoranci i pracownicy EKPiUU. Część słuchaczy głosowała w punktach wyborczych na Ukrainie, gdzie pełnili także rolę obserwatorów.

13.10.2004
W dniu 13 października 2004 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2004/2005 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Była to już czwarta inauguracja roku akademickiego w historii EKPiUU. Wykład inauguracyjny pt. Ukraińska sztuka średniowieczna a tradycja bizantyjska i zachodnioeuropejska wygłosił w trakcie inauguracji prof. Wołodymyr Ałeksandrowycz, pracownik Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypjakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie oraz profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie inauguracji uhonorowano Dyplomami Honorowymi EKPiUU osoby zasłużone dla powstania i rozwoju Kolegium: pierwszy Przewodniczący Konwentu EKPiUU prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, pierwsza Kanclerz EKPiUU Ewa Rybałt oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, członek Rady Założycieli EKPiUU w latach 2000-2004 oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004. Na zakończenie inauguracji z koncertem muzyki cerkiewnej wystąpił Męski Zespół Wokalny przy Katedrze Prawosławnej w Lublinie pod dyr. lektora Andrzeja Boubleja.

10.2004
Jesienią bieżącego roku ukazała się we Lwowie powieść słuchaczki Kolegium Jarosławy Iwczenko pt. Syndrom nabytej odporności. Powieść została nagrodzona nagrodą literacką "Koronacja słowa" za 2003 r., zajmując w kategorii powieści drugie miejsce. Prezentacja książki odbyła się na Forum Wydawców we Lwowie we wrześniu br.

01.10.2004
1 października 2004 r. nowy rok akademicki 2004/2005 w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów rozpoczęło 167 doktorantów, w tym 48 słuchaczy II roku, 43 - III roku oraz 76 słuchaczy ostatniego, IV roku. Słuchacze Kolegium realizują swoje przewody doktorskie na pięciu uczelniach lubelskich: w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (99 osób), w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (51 osób), w Politechnice Lubelskiej (4 osoby), w Akademii Medycznej (7 osób) oraz w Akademii Rolniczej (6 osób).
W Kolegium studiują młodzi naukowcy z ośmiu państw. Największą liczbę wśród słuchaczy stanowią obywatele Ukrainy (136 osób), kolejna grupa to obywatele Polski (20 osób), pozostali słuchacze są obywatelami Białorusi (6 osób), Rosji (1 osoba), Mołdawii (1 osoba), Słowacji (1 osoba), Litwy (1 osoba) oraz Kazachstanu (1 osoba).