East of Europe. Humanities and Social Studies.

„Wschód Europy”

okladkaWschodEuropy1

Wersja elektroniczna…>

Czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Miasto Lublin jest miejscem dialogu i spotkania się kultur Wschodu i Zachodu Europy. W Lublinie powstało wiele interesujących inicjatyw badających oraz ukazujących tradycje i współczesność Europy Wschodniej. Jednym z takich przedsięwzięć było działające w latach 2000-2011 Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Przekształcenie Kolegium w Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rozszerzenia obszaru badań i międzynarodowej współpracy regionalnej o pozostałe państwa Europy Wschodniej.

Europa Wschodnia stanowi interesujący obszar badawczy zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Podjęta przez Centrum Europy Wschodniej UMCS wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS inicjatywa wydawania czasopisma „Wschód Europy” ma skupić szerokie grono polskich i zagranicznych badaczy problematyki wschodnioeuropejskiej. Obszarem naszych szczególnych zainteresowań badawczych będą procesy historyczne, polityczne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe zachodzące w państwach Europy Wschodniej. Zamierzamy również podjąć się zadania analizy relacji międzynarodowych oraz problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.