The rules of the CEE

Regulamin

Centrum Europy Wschodniej

 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

§ 1

1. Centrum Europy Wschodniej, zwane dalej „Centrum”, jest ogólnouczelnianą jednostką

organizacyjną działalności podstawowej.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Lublin.

§ 2

 Centrum realizuje podstawowe zadania poprzez działalność:

1) naukową w zakresie:

a) badań przyrodniczych w odniesieniu do Europy Wschodniej,

b) badań historycznych, kulturoznawczych i socjologicznych Europy Wschodniej,

c) badań problematyki edukacyjnej, lingwistycznej i psychospołecznej w Europie Wschodniej,

d) badań stosunków politycznych i gospodarczych Polski z państwami Europy Wschodniej,

e) badań stosunków miedzynarodowych i procesów transgranicznych w Europie Wschodniej,

f) badań stosunków Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych z panstwami Europy Wschodniej:

2) dydaktyczną w postaci:

a) kursów i szkoleń na temat polityki, gospodarki, historii, kultury, jezyków i przyrody Europy Wschodniej,

b) letnich szkół dla obywateli państw Europy Wschodniej oraz zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o tym regionie,

c) wymiany międzynarodowej studentów, pracownikow naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;

3) wydawniczą w postaci:

a) publikacji opracowan naukowych i popularnonaukowych oraz materiałów źródłowych i dydaktycznych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych na temat Europy Wschodniej,

b) publikacji czasopism naukowych we współpracy z osrodkami krajowymi i zagranicznymi;

4) organizacyjną w postaci:

a) wspierania stiudiów prowadzonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie poznawania Europy Wschodniej,

b) organizacji  kształcnia obywateli państw Europy Wschodniej na wszystkich stopniach nauczania na Uniwersyteie Marii Curie-Skłodowskiej,

c) organizacji konferencji, sympozjów, wykładów oraz innych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych na temat Europy Wschodniej,

d) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej zorientowanej na upowszechnienie wiedzy o Europie Wschodniej.

§ 3

1. Organami Centrum są Rada Naukowa i Dyrektor Centrum.

2. W skład Centrum wchodzą:

1) Biuro ds. Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej;

2) Studium Języków i Kultury Europy Wschodniej;

3) Biblioteka Centrum Europy Wschodniej.

3. Personel Centrum stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni i pracownicy inżynieryjno-techniczni.

§ 4

1. Radę Naukową powołuje Rektor na czas swojej kadencji.

2. Rada Naukowa składa się z:

1) Prorektora UMCS odpowiedzialnego za funkcjonowanie Centrum;

2) Dyrektora Centrum;

3) Przedstawicieli wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zainteresowanych działalnością Centrum  Europy Wschodniej UMCS;

3. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Prorektor UMCS odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum.

4. Przedstawicieli wydziałów w Radzie Naukowej desygnują dziekani.

5. Rada Naukowa sprawuje nadzór merytoryczny nad Centrum i jest organem doradczo-opiniodawczym, w szczególności analizuje kierunki i program działania Centrum oraz wyraża opinię w tych sprawach.

6. Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku zwołuje posiedzenie Rady Naukowej oraz przewodniczy jej obradom.

7. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Dyrektora Centrum powołuje Rektor na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

2. Zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Centrum ustala Rektor.

3. Zakres czynności pracowników Centrum ustala Dyrektor.

§ 6

1. Centrum przyznaje za działalność naukow, organizacyjną i społeczną na rzecz Europy Wschodniej Medal Centrum Europy Wschodniej im. Św. Cyryla i Metodego.

2. Medal Centrum Europy Wschodniej przyznaje Kapituła po zasięgnieciu opinii Rady Naukowej.

3. W skład Kapituły wchodzą Rektor, Przewodniczacy Rady Naukowej oraz Dyrektor Centrum.