Technical sciences

 • Безпалько Д., Прогнозування властивостей порошкових матеріалів і їх оброблюваності за хімічним складом і пористістю, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 395-400.
 • Омельчук Н., Фільтрування рідин із закупоркою пор фільтруючої перегородки та з утворенням осаду, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 401-404.
 • Мацнєв А., Омельчук Н., Попереднє біологічне очищення стічних вод, [у:] Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Вип. 4 (11), Рівне 2001, с. 126-132.
 • Омельчук Н., Використання напірних трубопроводів для очистки і підготовки стічних вод до очистки [у:] Матеріали студентської наукової конференції, Рівненський державний технічний університет, Рівне 2001, с. 23.
 • Гіроль А., Гіроль М., Омельчук Н., Гідромеханічні процеси аеродинаміки тепломасопереносу і фільтрації, Рівне 2002, 276с..
 • Sobetskyy V., Transformacja falkowa w rozpoznawaniu twarzy, [w:] Obliczenia naukowe, Wybrane problemy, Lublin 2003, s. 102-106.

Law

 • Бірюков В., Аналіз деяких положень нового ЦК України про цінні папери, [у:] Матеріали наукової конференції, Донецьк 2002, с. 147-151.
 • Бірюков В., Іменні цінні папери як об’єкти українського і польського цивільного права, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 224-228.
 • Бірюков В., Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних), „Підприємництво, господарство і право” 4, 2003, с. 79-83.
 • Горбата О., Музика А., Про класифікацію злочинів, [у:] Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ України, Київ 2002, с. 42-50.
 • Горбата О., Класифікація злочинів за новим кримінальним кодексом України, [у:] Теорія і практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах. Тези доповідей науково-теоретичної конференції, Київ 2002, с. 81-83.
 • Горбата О., Питання класифікації злочинів у кримінальному праві України та Польщі, [у:] Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Вип. 5, Тернопіль 2002, с. 144-151.
 • Горбата О., Класифікація злочинів за новим Кримінальним кодексом України [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 229-236.
 • Горбатий Р., Проблеми хабарництва в кримінальному праві Польщі і України, [у:] Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Вип. 5, Тернопіль 2002, с. 141-144.
 • Горбатий Р., Питання класифікації давання хабара відповідно до чинного кримінального законодавства України, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 237-242.
 • Іолкін Я., Правова охорона загальновідомих знаків в Україні: колізії національного і міжнародного законодавства., [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 243-249.
 • Іолкін Я., Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством, „Право України” 5, 2002, с. 76-80.
 • Іолкін Я., Два підходи в наданні правової охорони знакам для товарів і послуг, „Підприємництво, господарство і право” 3, 2002, с. 35-42.

 • Lazarczuk Z., Regulacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 250-257.
 • Мостовий А., Нові тенденції в митному праві України, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 258-266.

Ekonomics

 • Bezrukowa I., Operacje bankowe na Ukrainie, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły w Radomiu” 4, 2002, s. 123-133.
 • Безрукова І., Захист банківських депозитів в Україні та за кордоном: основні проблеми та шляхи їх вирішення [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 215-223.
 • Riznyk M., Cechy szczególne logistyki przedsiębiorstw handlowych, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 284-290.
 • Riznyk M., Riznyk V., Application of Favorable Combinatorial Constructions to Flow Control, [in:] Proceedings of Internation Conference on Inductive Modeling, V. 3, Lviv 2002, p. 138-142.
 • Різник М., Різник В., Бандирська О., Моделі оптимального розподілу інформаційних потоків за ідеальними кільцевими в’язанками, [у:] Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць, Львів 2002, с. 86-88.

Geography

 • Mudryk W., Problemy starzenia się społeczeństwa Ukrainy, [w:] Proces starzenia się ludności – potrzeby i wyzwania, red. J. T. Kowalskiego, P. Szukalskiego, t. II, Łódż 2002, s. 49-56.
 • Мудрик В., Економічні наслідки старіння населення України, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 267-273.
 • Пантилей В., До питання дослідження взаємозв’язку між станом шкільної успішності, здоров’я та психоемоційним розвитком учнів старших класів, [у:] Тези Всеукраїнської студентської наукової конференції „Політ – 2001”. Секції філософії та педагогіки, Київ 2001, с. 32-33.

 • Pantyley V., Medical-Demografical, Economic and Social Problems of the Aged Population in Ukraine, [in:] Proces Starzenia się Ludności – Potrzeby I Wyzwania. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja problemowa. Łódź 2002, s. 57-70.

 • Pantylej W., Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności Ukrainy, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-ekonomicznym, (red). E. Rydza, Słupsk 2002, s. 75-88.
 • Пантилей В., Вплив сучасної суспільно-економічної кризи на стан здоров’я населення України: чи виживе нація?[у:] Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 6. Економічні науки, Миколаїв 2002, с. 27-37.
 • Pantyley V., Health Consequences of Enviromental Degradation in Ukraine, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 274-283.

Philology

 • Горова Ю., Біблійна ідея мучеництва у творчості А. Міцкевича і Т. Шевченка, [у:] Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених України. Вип. 3, Київ 2002, с. 9-13.
 • Горова Ю., Топос Сибіру у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків, „Слово і час” 3, 2003, с. 56-61.
 • Горова Ю., Культ лицарства в українській і польській літературі романтизму, [у:] Українсько-польські літературні контексти. Київські полоністичні студії. Збірник наукових праць, т. IV, Київ 2003, с. 160-169.
 • Горова Ю., Топос Петербурга в контексті антиурбаністичного дискурсу романтизму (“Сон” Т. Шевченка, “Дзяди” А. Міцкевича) [у:] Між Україною та Польшею. Київські полоністичні студії. Збірник наукових праць, т. V, Київ 2003, с. 227-239.
 • Ґрабан Е., Особливості мови українського фольклору в Польщі – лемківська фразеологія, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 13-16.
 • Дзядевич Т., Ідеологема месіанства в „Книгах польського народу і польського пілігримства” Адама Міцкевича, „Книгах буття українського народу” Миколи Костомарова і циклі „Три літа” Тараса Шевченка [у:] Наукові записки НаУКМА, т. 19, Київ 2001, с. 20-23.
 • Дзядевич Т., „Своє” і „чуже” в ранніх романтичних поемах Т. Шевченка та О. Пушкіна (До питання національної ідентичності), [у:] Літературні обрії. Випуск 3, 2002, с. 13-18.
 • Жулинська О., Аркадійська візія України у творчості Юзефа-Богдана Залеського, [у:] Поетика художнього твору та проблеми інтерпретації, Донецьк-Дрогобич 2002, c. 87-95.
 • Жулинська О., „Buletyn Polsko-Ukraiński” як спроба діалогу двох культур, [у:] Українсько-польські літературні контексти. Київські полоністичні студії, Київ 2003, с. 320-326.
 • Жулинська О., Образ України як Аркадії серця у творчості Юзефа-Богдана Залеського, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 17-22.
 • Зема В., Між апокрифом і історією (Флорентійська унія в православній полеміці), [у:] А се єго сребро. Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України М. Ф. Колтляра з нагоди його 70-річчя, Київ 2002, с.207-224.
 • Зема В., Флорентійська унія та автокефалія Церкви, „Український історичний журнал” 1, 2003, с. 53-67.
 • Іванова Ю., Проблема можливості відображення сучасного світу у театрі ІІ половини ХХ століття, [у:] Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Вип. ХІІ, Херсон 2001, с. 265-268.
 • Kuśmierczyk P., Kamola M., Bug – kulturowy korytarz Europy, [w:] Bug – rzeka, która łączy, Piaski 2002, s. 180-182.
 • Козоріз Н., Українські прізвища з суфіксом –ук (-юк), -чук (на матеріалі Городенщини), [у:] Філологічний збірник. Вип. 2, Донецьк 2001, с. 12-17.
 • Козоріз Н., Відіменні українські прізвища в антропонімії Донеччини, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 23-26.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [у:] Філологічний збірник. Вип. 2, Донецьк 2003, с.121-128.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [у:] Збірник Донецького наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Вип. 4, Донецьк 2003, с. 121-128.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 27-32.
 • Krzywicka A., Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 33-37.
 • Mackiewicz L., Ślady idei masońskich w powieści Andrzeja Struga „Wyspa zapomnienia”, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 38-41.
 • Piasecka P., Obrzędowość wielkanocna w kulturze polskiej i ukraińskiej – tradycje i współczesność, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 42-49.
 • Савенець А., Герменевтика в перекладознавстві: від онтології значення до значення онтології, [у:] Поетика художнього твору та проблеми його інтерпретації: Збірник наукових праць, Донецьк-Дрогобич 2002, c.43-55.
 • Савенець А., Школа літературна, [у:] Лексикон загального та порівняльного літературознавства, Чернівці 2001, с. 623-625.
 • Савенець А., Герменевтичний контекст перекладознавства, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 50-58.
 • Сегеда М., Автобіографізм ранньої прози Ярослава Івашкевича, [у:] Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Історія. Вип. 5, Тернопіль 2002, с. 104-107.
 • Сегеда М., Образ міста в ранній прозі Ярослава Івашкевича, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 59-63.
 • Сегеда М., Образ міста в ранній творчості Ярослава Івашкевича, [у:] Романтизм: між Україною та Польшею: Київські полоністичні студії, т. 5, Київ 2003, с. 443-450.
 • Сегеда М., Російська народна легенда у творчій інтерпретації Ярослава Івашкевича, [у:] Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури: Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва № 9, Харків 2002, с. 120-127.
 • Sokal M., Komiks jako część ukraińskiej literatury narodowej, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 64-70.
 • Соловій Г., Внутрішня роздвоєність персонажів “Патетичної сонати” Миколи Куліша, [у:] Магістеріум, Київ 1999, с. 89-93.
 • Соловій Г., Критична рецепція поезії „шістдесятників”. Горизонт сподівань 60-х років, [у:] Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”, № 5(26), Суми 2001, с. 215-220.
 • Соловій Г., Проблема читача в модерністському дискурсі, [у:] Наукові Записки НаУКМА, T. 19, Київ 2001, c. 45-50.
 • Соловій Г., „Цнотливий” читач українського модернізму, [у:] Наукові записки На УКМА. Спец. Випуск, ч.1, Київ 2001, с. 16-20.
 • Соловій Г., Еротичний дискурс українського модернізму, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 71-76.
 • Соловій Г., До питання теоретичного осмислення концепції читача у соцреалізмі, [у:] Наукові Записки НаУКМА, T. 21, Київ 2003, c. 30-35.
 • Соловій Г., Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття, [у:] Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Київ 2003, с. 20.
 • Соловий Г., Демонизм Эроса в романе Владимира Винниченко „Записки Курносого Мефистофеля”, [w:] Slavia Orientalis, Т.LIII, №1, Kraków 2004, s. 55-69.
 • Sołowij H., Masochizm i homoerotyzm w powieści Wiktora Domontowicza „Doktor Serafikus”, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2004, s.73-77.
 • Sołtan A., Temat Czarnobyla we współczesnej literaturze ukraińskiej, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 77-81.
 • Свістьольнікова О., Концепція України і українців у романі Генріка Санкевича „Вогнем і мечем” та однойменному фільмі Єжи Гофмана, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s.82-87.
 • Шумейко Т., Translatio imperii у Илариона Киевского. Символические импликации Слова о законе и благодати, [в:] Byzantina et Slavica Cracoviensa, III. Byzantium and East Central Europe, Cracow 2001, p. 61-69.
 • Шумейко Т., Украинский культурный герой: Иван Сирко, Нестор Махно, Тарас Бульба, [в:] Апология Украины. Сборник статей, Москва 2002, с. 36-58.
 • Яручик В., Особливості світовідчуття поезії Остапа Лапського [у:] Поетика художнього твору та проблеми інтерпретації, Донецьк-Дрогобич 2002, с. 162-170.
 • Яручик В., Проблематика творчості Остапа Лапського, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 88-93.

Philology

 • Горова Ю., Біблійна ідея мучеництва у творчості А. Міцкевича і Т. Шевченка, [у:] Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених України. Вип. 3, Київ 2002, с. 9-13.
 • Горова Ю., Топос Сибіру у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків, „Слово і час” 3, 2003, с. 56-61.
 • Горова Ю., Культ лицарства в українській і польській літературі романтизму, [у:] Українсько-польські літературні контексти. Київські полоністичні студії. Збірник наукових праць, т. IV, Київ 2003, с. 160-169.
 • Горова Ю., Топос Петербурга в контексті антиурбаністичного дискурсу романтизму (“Сон” Т. Шевченка, “Дзяди” А. Міцкевича) [у:] Між Україною та Польшею. Київські полоністичні студії. Збірник наукових праць, т. V, Київ 2003, с. 227-239.
 • Ґрабан Е., Особливості мови українського фольклору в Польщі – лемківська фразеологія, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 13-16.
 • Дзядевич Т., Ідеологема месіанства в „Книгах польського народу і польського пілігримства” Адама Міцкевича, „Книгах буття українського народу” Миколи Костомарова і циклі „Три літа” Тараса Шевченка [у:] Наукові записки НаУКМА, т. 19, Київ 2001, с. 20-23.
 • Дзядевич Т., „Своє” і „чуже” в ранніх романтичних поемах Т. Шевченка та О. Пушкіна (До питання національної ідентичності), [у:] Літературні обрії. Випуск 3, 2002, с. 13-18.
 • Жулинська О., Аркадійська візія України у творчості Юзефа-Богдана Залеського, [у:] Поетика художнього твору та проблеми інтерпретації, Донецьк-Дрогобич 2002, c. 87-95.
 • Жулинська О., „Buletyn Polsko-Ukraiński” як спроба діалогу двох культур, [у:] Українсько-польські літературні контексти. Київські полоністичні студії, Київ 2003, с. 320-326.
 • Жулинська О., Образ України як Аркадії серця у творчості Юзефа-Богдана Залеського, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 17-22.
 • Зема В., Між апокрифом і історією (Флорентійська унія в православній полеміці), [у:] А се єго сребро. Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України М. Ф. Колтляра з нагоди його 70-річчя, Київ 2002, с.207-224.
 • Зема В., Флорентійська унія та автокефалія Церкви, „Український історичний журнал” 1, 2003, с. 53-67.
 • Іванова Ю., Проблема можливості відображення сучасного світу у театрі ІІ половини ХХ століття, [у:] Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Вип. ХІІ, Херсон 2001, с. 265-268.
 • Kuśmierczyk P., Kamola M., Bug – kulturowy korytarz Europy, [w:] Bug – rzeka, która łączy, Piaski 2002, s. 180-182.
 • Козоріз Н., Українські прізвища з суфіксом –ук (-юк), -чук (на матеріалі Городенщини), [у:] Філологічний збірник. Вип. 2, Донецьк 2001, с. 12-17.
 • Козоріз Н., Відіменні українські прізвища в антропонімії Донеччини, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 23-26.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [у:] Філологічний збірник. Вип. 2, Донецьк 2003, с.121-128.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [у:] Збірник Донецького наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Вип. 4, Донецьк 2003, с. 121-128.
 • Кривошеєнко Т., Новаторство необарокових поетів ХХ століття, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 27-32.
 • Krzywicka A., Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 33-37.
 • Mackiewicz L., Ślady idei masońskich w powieści Andrzeja Struga „Wyspa zapomnienia”, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 38-41.
 • Piasecka P., Obrzędowość wielkanocna w kulturze polskiej i ukraińskiej – tradycje i współczesność, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 42-49.
 • Савенець А., Герменевтика в перекладознавстві: від онтології значення до значення онтології, [у:] Поетика художнього твору та проблеми його інтерпретації: Збірник наукових праць, Донецьк-Дрогобич 2002, c.43-55.
 • Савенець А., Школа літературна, [у:] Лексикон загального та порівняльного літературознавства, Чернівці 2001, с. 623-625.
 • Савенець А., Герменевтичний контекст перекладознавства, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 50-58.
 • Сегеда М., Автобіографізм ранньої прози Ярослава Івашкевича, [у:] Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Історія. Вип. 5, Тернопіль 2002, с. 104-107.
 • Сегеда М., Образ міста в ранній прозі Ярослава Івашкевича, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 59-63.
 • Сегеда М., Образ міста в ранній творчості Ярослава Івашкевича, [у:] Романтизм: між Україною та Польшею: Київські полоністичні студії, т. 5, Київ 2003, с. 443-450.
 • Сегеда М., Російська народна легенда у творчій інтерпретації Ярослава Івашкевича, [у:] Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури: Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва № 9, Харків 2002, с. 120-127.
 • Sokal M., Komiks jako część ukraińskiej literatury narodowej, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 64-70.
 • Соловій Г., Внутрішня роздвоєність персонажів “Патетичної сонати” Миколи Куліша, [у:] Магістеріум, Київ 1999, с. 89-93.
 • Соловій Г., Критична рецепція поезії „шістдесятників”. Горизонт сподівань 60-х років, [у:] Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”, № 5(26), Суми 2001, с. 215-220.
 • Соловій Г., Проблема читача в модерністському дискурсі, [у:] Наукові Записки НаУКМА, T. 19, Київ 2001, c. 45-50.
 • Соловій Г., „Цнотливий” читач українського модернізму, [у:] Наукові записки На УКМА. Спец. Випуск, ч.1, Київ 2001, с. 16-20.
 • Соловій Г., Еротичний дискурс українського модернізму, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 71-76.
 • Соловій Г., До питання теоретичного осмислення концепції читача у соцреалізмі, [у:] Наукові Записки НаУКМА, T. 21, Київ 2003, c. 30-35.
 • Соловій Г., Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття, [у:] Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Київ 2003, с. 20.
 • Соловий Г., Демонизм Эроса в романе Владимира Винниченко „Записки Курносого Мефистофеля”, [w:] Slavia Orientalis, Т.LIII, №1, Kraków 2004, s. 55-69.
 • Sołowij H., Masochizm i homoerotyzm w powieści Wiktora Domontowicza „Doktor Serafikus”, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2004, s.73-77.
 • Sołtan A., Temat Czarnobyla we współczesnej literaturze ukraińskiej, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 77-81.
 • Свістьольнікова О., Концепція України і українців у романі Генріка Санкевича „Вогнем і мечем” та однойменному фільмі Єжи Гофмана, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s.82-87.
 • Шумейко Т., Translatio imperii у Илариона Киевского. Символические импликации Слова о законе и благодати, [в:] Byzantina et Slavica Cracoviensa, III. Byzantium and East Central Europe, Cracow 2001, p. 61-69.
 • Шумейко Т., Украинский культурный герой: Иван Сирко, Нестор Махно, Тарас Бульба, [в:] Апология Украины. Сборник статей, Москва 2002, с. 36-58.
 • Яручик В., Особливості світовідчуття поезії Остапа Лапського [у:] Поетика художнього твору та проблеми інтерпретації, Донецьк-Дрогобич 2002, с. 162-170.
 • Яручик В., Проблематика творчості Остапа Лапського, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 88-93.

History

 • В. Берковський, Острог – важливий торгівельний центр Волині (ХVІ – I пол. ХVІІ ст., [у:] Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 15, Донецьк 2001, с. 101-105.
 • Берковський В., Волинь у системі міжнародних торгових відносин кінця ХV – початку XVI століття, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 97-103.
 • Бетлій О., Доба Українського Громадського Комітету в ЧСР (з історії українсько-чехословацьких стосунків), [у:] Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск, т. 18, частина І, Київ 2000, с. 120-128.
 • Бетлій О., Українське питання у польско-чехословацьких переговорах напередодні конференції в Генуї 1922 р. [у:] Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск, т. 20, частина І, Київ 2002, с. 202-207.
 • Бетлій О., Українські землі – територія для колонізації чи порятунок від російської агресії? До історії вирішення українського питання у Польщі, 1919-1920 рр., [у:] Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць, Київ 2002, с. 56-61.
 • Бетлій О., Український вільний університет та наукове життя у Празі 1921-1929 рр., [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 104-115.
 • Дух О., Клявзура в жіночих уніатських монастирях Львівської і Перемишльської єпархій XVIII ст.: постанови Замойського синоду і щоденна реальність, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 116-123.
 • Заяць О., Умови та процес прийняття до міського права у Львові у 1501-1571 р., [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 124-134.
 • Кабачій Р., Проблеми адаптації депортованих з Польщі українців у Миколаївській області України, [у:] Наукові записки Тернопільського педуніверситету „Польща-Україна: шлях до європейської співдружності”, Тернопіль 2002, c. 130-138.
 • Кабачій Р., Переселення українців з Польщі у Миколаївську область у 1944-1946 рр., [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 135-143.
 • Кабачій Р., Морально-етичні проблеми акції переселення польських українців на Херсонщину в 1944-1946 рр, [у:] Південний архів. Збірник. історичного ф-ту пед. у-ту, Херсон 2002, Вип. 5, c. 178-185.
 • Кабачій Р., Przesiedlenie Ukraińców z Chełmszczyzny na Chersońszczyznę w latach 1944-1946, [w:] Rocznik Chełmski, t. VIII, 2002, s. 297-317.
 • Тарнавський Р., Микулич О., Церква св. Анни (Борислав-Волянка). Історія та сучасність, Борислав 2002, 114 с.
 • Микулич О., Іван Зег – піонер промислової нафтопереробки, [у:] „Нафтовик Борислава” № 23 (7307), 26.03.2003 р., с. 2.
 • Микулич О., Римо-католицькі костели м. Борислава та їх парафіяни під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки, [у:] Матеріали наукового семінару молодих вчених „Україна – Польща: уроки Другої світової війни” (27 лютого 2003 р.) та IV міжнародної наукової конференції молодих вчених „Україна – Польща: шлях до Європейської співдружності” (15-16 травня 2003 р.), Тернопіль, 2003, с. 98-115.
 • Микулич О., Нафтовий промисел Східної Галичини до середини ХІХ ст., Дрогобич, 2004, 24 с., іл.
 • Тарнавський Р., Микулич О., Книга пам’яті бориславців та східничан, Дрогобич, 2004, 182 с.
 • Микулич О., Нафтовий промисел Східної Галичини до середини ХІХ ст. Видання друге, доповнене, Дрогобич, 2004, 32 с., іл.
 • Redzik A., Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej a szkolnictwo galicyjskie w dobie autonomi,i [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 144-151.
 • Рудакова Ю., Зміни в структурі землеволодіння в Правобережній Україні в 1794-1796 рр., [у:] Український історичний збірник - 2001, Київ 2002, с. 179-202.
 • Рудакова Ю., Основні аспекти земельної політики Павла І на території Правобережної України, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 152-157.
 • Wierzchoś D., Piotr Wrangel wobec Polski i Ukrainy, oraz Tatarów Krymskich, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 158-163.

Philosophy, Sociology, Psychology, Pedagogics

 • Клименко О., Суспільство споживання і мода, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 293-299.
 • Колоярцев В., Онтологічна інтерпретація феномену совісті у філософії М. Гайдеґґера: пасивні й активні елементи поклику совісті, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 300-305.
 • Ліщинський Я., Результати соціологічного дослідження „Молодь і негативні явища в українському суспільстві”, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 306-315.
 • Луцишина О., Давньоіндійські уявлення про людину (на матеріалі аналізу гімнів Ріґведи), Наукові записки, т. 19, Київ 2001, с. 69-73.
 • Луцишина О., Вівекананда; Ґгош, Ауробіндо; Крішнамурті, Джидду; Тантризм; Тантра; Сатья; Двайта-веданта; Упанішади; Мадгва; Шрамани; Пракриті; Пуруша; Ішвара, [у:] Філософський енциклопедичний словник, Київ 2002, 742 с..
 • Луцишина О., Уявлення про людину у ведичній релігійно-філософській традиції: окреслення підходів та структури дослідження, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 316-322.
 • Олійничук С., В чому полягає сенс життя, „Сихівський Дзвін” 12, 2003, с. 24-25.
 • Олійничук С., Криза дому, „Сихівський Дзвін” 13, 2003, с. 20-23.
 • Падалка В., Погляд як ікона трансцендентної Самості людини, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 323-330.
 • Rogowski R, Koncepcja personalizmu ekonomicznego Gregory Gronbacher’a, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 331-336.
 • Фіялка С., Дистанційне навчання: стан, проблеми, перспективи, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 337-343.
 • Shaban I., Eklezjologiczne poszukiwania Grupy Studyjnej Kościoła Kijowskiego, „Roczniki Teologiczne”, Teologia ekumeniczna, t. XLVIII-XLIX, zeszyt 7, Lublin 2001-2002, s. 87-111.
 • Шабан І., Еклезіологічні пріоритети Студійно групи київської церкви, [у:] Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, т. 3, Львів 2001, с. 448-463.
 • Shaban I., Sytuacja prawosławia na Ukrainie, „Przegląd Powszechny” 12, 2002, s. 385-395.
 • Шевчук Д., Погляди Густава Шпета на логіку історичного пізнання, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 344-350.
 • Шубіна І., Феномен соціальної реклами в сучасному суспільстві, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 351-356.

Medicine

 • Mielnik-Błaszczak M., Kubić B., Stanios-Śnieżyńska J., Puławska J., Guzowska T., Ryzyko choroby próchnicowej u dzieci jedenastoletnich, „Przegląd StomatologiiWieku Rozwojowego” 3-4, 2001, s. 16-19.
 • Marzec B., Kubiatowski T., Gawłowicz M., Szczęśniak D., Filip A., Koczkodaj D., Nesina I., Wojcierowski J., EBV – infected and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family [in:] Bull. Vet. Inst. Pulawy Suppl., V. 65, 2002, p. 65-69.
 • Лесик Р., Зіменковський Б., Троцько Н., Синтез функціональних похідних 5-ариліден-2,4-діоксотіазолідин-3-ацетатних кислот як потенційних біологічно активних сполук, „Фармацевтичний журнал” 1, 2002, с.38-43.
 • Лесик Р., Зіменковський, Б. Троцько Н., Пошук потенційних інгібіторів альдозоредуктази серед похідних 5-ариліден-4-оксотіазолідин-3-алканкарбонових кислот, „Ukrainica Bioogranica Acta” 1, Vol. I, 2002, s. 1-12.
 • Lesyk R., Zimekovsky B., Troćko N., Kazmirchuk G., Synthesis of 5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl alkanoic acids, [in:] Annales UMCS 2002, Vol. XV, 5, sectioDDD, p. 39-45.
 • Riznyk L. ta in., Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym na zmiennośćrytmu serca, [w:] Anestezjologia Intensywna Terapia 2002, 34 (supl. 1): s. 148.

Biology and Chemistry

 • Cherii V. Ya., Tomachynski L. A., Gerasymchuk Yu. S., Radzki S. V., Volkov S.V., Synthesis and spectral properties of mixed ligand zirconium and hafnium phthalocyanines with axially coordinated phthalic acids, [in:] Ukr. chim. zhurn. N3, 2003, V.39, p.9-11.
 • Babyuk V., Stashchuk P., Bodak O., Gorelenko Yu., Romaka L., Stadnyk Yu, Crystal structure, magnetic and electric properties of neodimium ternary stannides, [in:] VIII internetional conference on crystal chemistry of intermetalic compounds, Lviv 2002, p. 137.
 • Бабюк В., Бодак О., Ромака Л, Стащук П., Діаграма Фазових рівноваг системи Nd-Co-Sn при температурах 670К та 770К і фізичні властивості сполук, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 359-365.
 • Kuprysiuk W., Babiuk W., Bodak O., Gładyszewski R., Staszczuk P., Badania struktury krystalicznej stopów Tb-Al.-Ge i Nd-Co-Sn, [w:] VIII krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera, Płock 2002, s. 312-316.
 • Куприсюк В., Стащук П., Гладишеський Р., Діаграма фазових рівноваг системи Tb-Al-Geb області 0-0,33 атомної частки Tb при температурі 673К, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 366-372.
 • Kuprysiuk V., Semus’o N., Gladyshevskii R. and Staszczuk P., Single crystal investigation of the structure of Tb2Al3+xGe4-x, [in:] VIII internetional conference on crystal chemistry of intermetalic compounds, Lviv 2002, p. 98.
 • Семусьо Н., Куприсюк В., Гладишевський Є., Система Tb-Al-Si: діаграма фазових рівноваг і кристалічна структура сполук,Вплив добавок Ga(In) на структуру дигерманідів Dy, Ho та Er, [у] Львівські хімічні читання, Львів 2003, с. 26.
 • Пукас С., Мельник А, Куприсюк В., Гладишевький Р., Вплив добавок Ga(In) на структуру дигерманідів Dy, Ho та Er, [у] Львівські хімічні читання, Львів 2003, с. 25.
 • Gladyshevskii E. I., Melnyk I. T., Nakonechna N. Z., Yanson T. I., Isothermal section of R-Al-{Si, Ge} phase diagrams, [in:] 6th Internetional Shool-Conferense „Phase Diagrams in Materials Science”, Kyiv 2001, p.18-19.
 • Melnyk I., Kuprysyuk V., Gladyshevskii R. and Pikus S., Crystal structure of the compounds Sm2AlGe3 and Tb2AlGe3, [in:] VIII internetional conference on crystal chemistry of intermetalic compounds, Lviv 2003, p. 97.
 • Лясковська Н., Романів О., Мельник І., Діаграма фазових рівноваг системи Sm-Al-Si (0-0,33 aт.ч Sm) при 873 К, [у] Львівські хімічні читання, Львів 2003, с. 23.
 • Семусьо Н., Мельник І., Гладишевський Р., Кристалічна структура сполуки Tb2Al1.5Si1.5, [у] Львівські хімічні читання – 2003, Львів 2003, с. 24.
 • Мельник І., Пікус С., Гладишеський Р., Кристалічні структури сполук Sm2ALGe3 i SmAl0.15Gel.63, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 373-378.
 • Sełedets O., Skubiszewska-Zięba J., Lebioda R., Preparatyka i właściwości powierzchniowe karboerosili, [w:] PTChem, Kraków 2002, s. 407.
 • Sełedets O., Skubiszewska-Zięba J., Lebioda R., Wpływ warunków karbonizacji glukozy na właściwości powierzchniowe karboerosili, [w:] PTChem, Kraków 2002, s. 410.
 • Sełedeć O., Preparatyka i właściwości powierzchniowe karboaerosili [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 379-384.
 • Gierak A., Seredych M., The methods of preparation and modification surface properties of syntethic carbon adsorbents, [in:] Annales 2002, Vol. LVII, p. 119-139.
 • Seredych M., Gierak A., Badania adsorpcji wybranych zanieczyszczeń organicznych roztworów wodnych na syntetycznych adsorbentach węglowyсh, [in:] Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, 2002, p.170-177.
 • Seredycz M., Gierak A., Badanie nad preparatyką syntetycznych absorbentów węglowych i adsorpcją wybranych substancji organicznych z roztworów wodnych [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2003, s. 385-392.
 • Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E., Aspects of the structure of the leaves of some species of the section Bryophyllum of the genus Kalanchoe (Crassulaceae), [in:] Proceedings II international conference on plant anatomy and morphology. Saint-Petersburg - October 14-18 2002, p. 111-112.
 • M.Strozak, V. Hnatyuk, M. Jalochowski, "Optical properties of Pb nanowires on Si (335)", Vacuum, 2004.